Ustavno pravo i predstavka sudu u Strazburu

Ustavno pravo

Ustavno pravo je grana prava koju detaljno reguliše Ustav Republike Srbije iz 2006.g. Ustav ima deset delova od kojih prvi deo uređuje osnovna ustavna načela, drugi deo reguliše osnovna ljudska i manjinska prava, treći deo uređuje ekonomsko uređenje i javne finansije, četvrti deo utvrđuje nadležnosti Republike Srbije, peti deo uređuje vlast i njene organe, šesti deo se odnosi na Ustavni sud, sedmi deo reguliše pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu, osmi deo se odnosi na ustavnost i zakonitost, deveti deo na promene ustava a desti deo sadrži završne odredbe. 

Ustavno-pravna materija se u delu zajemčenih ljudskih i manjinskih prava u mnogo čemu poklapa se Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. 

Ustavna žalba

Za građane i njihova prava je najznačajniji deo ustava koji se odnosi na ljudska i manjinska prava i slobode uz deo Ustava posvećen Ustavnom sudu gde su regulisani uslovi za izjavljivanje ustavne žalbe. Ustavna žalba je pravno sredstvo koje se može izjaviti samo u slučaju kada je građanima povređeno neko ustavno pravo koji je izričito zajemčeno ustavom. Ovo znači da se ustavna žalba ne može podnositi u slučaju povrede nekog zakonskog prava već samo ustavnog. Ustavni sud je krajnja instanca kojoj se podnosi ustavna žalba u izuzetnim slučajevima kada su iscrljeni svi drugi pravni lekovi.

Obrazac Ustavne žalbe se može skinuti sa sajta   Ustavnog suda. Kod Ustavne žalbe je veoma bitno da se ispoštuje rok za njeno podnošenje od 30 dana od prijema pravosnažne odluke koja se napada ustavnom žalbom jer propuštanjem ovog roka po pravilu dolazi do gubitka prava.

Ustavni sud odlučuje o ustavnim žalba u veoma dugim rokovima od po godinu i vise dana i njie uvek efikasno pravno sredstvo ali se mora podneti kao uslov da bi se kasnije mogla podneti Predstavka evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Materija koju reguliše Ustav u smislu ljudskih prava je veoma slična materiji koju reguliše Evropska konvencija o ljudskim pravima zbog čije povrede se podnosi predstvaka sudu u Strazburu. Svakako je savet da stranke angažuju advokate prilikom sastavljanja ustavne žalbe zbog kompleksnosti i složenosti pravnih pitanja ovom oblasti se bave  naši advokati u beogradu.

Predstavka sudu u Strazburu

Nakon iscrpljivanja ustavne žalbe ako je reč o povredi nekog ustavnog prava više nema pravnih lekova pred sudovima u Srbiji. U ovakvoj situaciji ljudima  jedino ostaje da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Uslov  da bi evropski  sud u Strazburu razmatrao povredu prava je da je reč od povredi nekog od prava koja su predviđena Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Obraćanje evropskom sudu se vrši u formi predstavke kojom se ukazuje na prekršene odredbe konvencije.

U slučaju da pravo koje je podnosiocu predstavke povređeno nije predviđenom navedenom  evropskom  konvencijom sud u Strazburu će predstavku odbaciti odnosno neće je ni uzeti u razmatranje. Ovo isto će se dogoditi ako predstavka ne ispunjava stroge formalne elemente. Treba ukazati da se preko 90 % podnetih predstavki za sud u Strazburu uopšte ne razmatra jer ne ispunjavaju  stroge kriterijume. Za sastavljanje predstavke je neophodno izuzetno znanje koje nemaju baš svi advokati. Dobri advokati za sud u Strazburu nisu uopšte tako česti i treba  paziti kod koga ići za  ovu vrstu pravne pomoći.

Ustavno pravo je dosta  povezano sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama  jer je reč o korpusu istih  prava. Sve države su dužne da svoje zakonodvstvo prilagode evropskim standardima te je ovde reč o velikom poklapanju korpusa prava iz ustava i evropske konvencije. Po pravilu ustavna žalba prethodi predstavci Evropskom sudu za judska prava u Strazburu. Kako kod ustavne žalbe tako i kod sastavljanja  predstavke za sud u Strazburu  advokati kancelarije  pružaju  uslugu.

Kontakt

Ako imate  dodatno pitanje oko ustavnog prava ili vam je potrebno sastavljanje ustavne žalbe odnosno predstavke sudu u Strazburu  možete nas kontaktirati  mejlom ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete dobiti i putem objavljenih telefona. Dodatne informacije se mogu dobiti i preko imenika   Advokatske komore Beograda. Kancelarija radi od 09:00 h do 17:00 h, adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.