Kompletna ponuda usluga naše advokatske kancelarije

Usluge

Usluge naše advokatske kancelarije

Pogledajte paletu naših usluga

Naknada štete

Podnošenje odštetnih zahteva, naknada štete povodom povreda na radu, neisplaćene zarade ili neiskorišćenog godišnjeg odmora, naplata za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog neosnovanog pritvora, ujeda psa ili neosnovanih troškova obrade kredita...

Nekretnine

Imovinsko pravni odnosi, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, sastavljanje ugovora o izgradnji objekta, provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet kupovine, pravna pomoć kod legalizacije i uknjižbe...

Naplata potraživanja

Sastavljanje opomena pred tužbu i prinudno izvršenje, tužbe, platni nalozi i predlozi za prinudnu naplatu, zastupanje u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih isprava, zastupanje dužnika u postupcima naplate potraživanja...

Nasledno pravo

Zastupanje u ostavinskom postupku, zastupanje u parničnom postupku povodom spornih naslednopravnih pitanja, povreda nužnog dela, sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih naslednih ugovora...

Suđenje u razumnom roku

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje u postupcima povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje pred pravobranilaštvom...

Porodično pravo

Zastupanje u alimentacionim sporovima, razvod braka, zastupanje u sporovima povodom utvrđivanja i osporavanja očinstava, nasilje u porodici, deoba zajednički stečene imovine u braku, zastupanje u postupcima povodom vršenja ili lišenja roditeljskog prava...

Razvod braka

Pružamo usluge usluge razvoda braka domaćim dravljanima i strancima, zastupanje u postupku sporazumnog razvoda, zastupanje u postupcima razvoda braka po tužbi...

Radno pravo

Zastupanje u postupcima povodom neiplaćene zarade, nezakontog otkaza, nezakonitiog aneksa, mobing, prekovremeni rad, poništavanje rešenja, sastavljanje ugovra o radu i pravilnika...

Prekršajno pravo

Učestovanje u pregovorima i nagodbama povodom učinjenih prekršaja, sastavljanje podnesaka i pisana odbrana u prekršajnom postupku, zastupanje fizičkih i pravnih lica na ročištima za glavnu raspravu povodom prekršaja i privrednih prestupa, sastavljanje pravnih lekova...

Ustavno pravo

Podnošenje ustavnih žalbi i zastupanje u postupcima pred Ustavnim sudom Srbije, zastupanje u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava...

Eksproprijacija

Zastupanje u postupcima povodom nezakonitih eksproprijacija, zastupanje u vanparničnom postupku povodom određivanje cene za eksproprisanu nepokretnost...

Svojinskopravni odnosi

Pružamo usluge pravnog savetovanja u svim oblastima građanskog prava i imovinskopravnim odnosima pitanja koja se tiču nekretnina i drugih stvari u prometu ...