Ujed psa lutalice – Naknada štete

angry dog with bared teeth
Sadržaj

U situaciji kada vas ujede pas lutalica mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako da realizuju njegovu zaštitu. Na ovom mestu će se pokušati detaljno objasniti kroz savet advokata postupak naknade štete u slučaju ujeda psa lutalice.

Prilikom ujeda psa lutalice može doći do materijane štete (npr. pocepana odeća) i nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova, fizičkih bolova i straha. U ovim slučajevima nematerijalna šteta ima daleko već značaj budući da je najčešće mnogo veća od materijalne štete.

Pribavljanje dokaza nakon ujeda psa

Kada dođe do ujeda psa potrebno je pribaviti i obezbediti dokaze. Neophodno je utvrditi da li je pas koji je izvršio ujed vlasnički pas ili je u pitanju pas lutalica. U slučaju da je u pitanju vlasnički pas, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je vlasnik psa, dok u slučaju kada je u pitanju pas lutalica to je Grad Beograd i Javno komunalno preduzeće ,,Veterina Beograd“ u slučaju da se ujed dogodio na teritoriji Beograda.

 Ako se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada u Srbiji pravna lica kojima se treba obratiti za naknadu štete su opština i javno komualno preduzeće koje je zaduženo za hvatanje pasa lutalica na teritoriji gde se dogodio napad. Kada se zahtev podnosi opštini ili gradu gde se dogodio napad o zahtevu neposredno odlučuje komisija za rešavanje ovih šteta.

Odmah nakon ujeda je potrebno pribaviti na licu mesta informacije da li je još neko lice videlo napad i podatke o tom licu u smislu kontakt telefona imena i adrese radi eventualnog kasnijeg svedočenja na sudu. Poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad, policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz. Čak i da se ova beleška ne uspe ishodovati (policija nekad ne želi ili ne može da izađe na teren) barem podaci o svedocima mogu biti veoma korisni za kasniji postupak.

Potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju

Nakon ujeda potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć i zatražiti od doktora da na svom medicinskom nalazu konstatuje da je reč o povredi koja je izazvana ujedom psa. Potrebno je primiti tetanus i to konstatovati na medicinskom nalazu. Potebno je ,,Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio prijaviti napad radi eventualnog izlaska na teren identifikacije i hvatanja psa lutalice.

Naplata štete nakon ujeda

Vansudski postupak naplate štete

Nakon procesa pribavljanja dokaza pokreće se postupak za naplatu štete. Ovaj postupak se može voditi kao vansudski ili sudski. Ljudi koji se zadobili ujednu ranu od psa lutalice mogu od Grada Beograda ili druge nadležne opštine (ako ujed nije u Beogradu) u odštetnom zahtevu potraživati naknadu štete.

U slučaju pokretanja vansudskog postupka trenutno je praksa da se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana. Naknade koje se oštećenima nude su između 10.000,00 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog buždeta. Odmah se vidi da su iznosi koji se oštećenima isplaćuju veoma niski što je uslovljeno trenutnom ekonomskom situacijom i politikom. Za vansudski postupak oštećenima uglavnom nije neophodan advokat.

Sudski postupak naplate štete

Značajno se veći iznosi koje sudovi dosuđuju u slučaju podnošenja tužbe. Primera radi često se dešava da za povrede za koje npr. grad ponudi 10.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije 80.000,00 dinara do 100.000,00 dinara. Povrede koje se dešavaju prilikom ujeda imaju najčešće prirodu lakih telesnih povreda mada u slučajevima ozbiljnijih napada ili strane od strane više pasa lutalica mogu imati i prirodu teških pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica. Za sudski postupak je oštećenima svakako neophodan advokat.

Odmah se vidi da je velika razlika između onoga što se može dobiti sudskim putem od onoga što se može dobiti u vansudskom postupku. Naravno treba biti iskren pa reći da kod vansudskog postupka oštećeni nemaju nikakva ulaganja i da samo podnose opštini ili gradu odštetni zahtev uz neophodnu dokumentaciju. Kod sudskog postupka postoje izvesni troškovi koje oštećeni trebaju predujmiti u smislu sudskih taksi i troškova veštačenja. 

Sprovođenje veštačenja u sudskom postupku

Tuženi uvek osporavaju iznos koji se tužbom potražuje pa oštećeni u cilju dokazivanja težine povreda moraju sprovoditi veštačenja na okolnost intenziteta i trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i straha, kao i pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životnih aktivnosti. 

Najčešće se mora sprovesti medicinsko veštačenje i veštačenje od strane veštaka neurosihijatra. Troškovi ovih veštačenja u zbiru sa sudskim troškovima često iznose par desetina hiljada dinara i predstavljaju razlog da mnoga lica ne žele da ulaze u sudski postupak i pristaju na gubitak svojih prava ili manju naknadu u vansudskom postupku.

Rad advokata na procenat

Treba napomenuti da se kod dobitka sudskog spora koji je dosta izvestan u slučaju posedovanja gore navedenih dokaza oštećenima vraćaju svi troškovi koji su predujmili a posebno se dosuđuje i naknada štete pa svakako ima smisla ostvarivati svoja prava sudskim putem. Većinom advokati koje se bave parnicom pristaju da rade ovakve predmete na procenat jer su dosta sigurni za kasniju naplatu a odmah po pregledu medicinske dokumentacije se može videti i proceniti mogućnost dobitka sudskog spora.

Šta uraditi u slučaju napada psa ?

U većini razvijenih zemalja na ulicama praktično nema pasa lutalica jer nadležni organi kvalitetno rade svoj posao na zbrinjavanju i uklanjanju ovakvih životinja. U Srbiji to često nije slučaj pa smo svedoci čestih i ozbiljnih napada na prolaznike ili decu. Ponekad se dešava i to ne tako retko da se u određenom mestu prijave psi lutalice nadležnim organima i da se ništa ne uradi po toj prijavi ili se pas skloni pa kasnije vrati na ulicu. Ovakve situacije se eventualno mogu tolerisati dok ne postanete žrtve napada. Međutim u slučaju napada svakome bih preporučio da sankcioniše nesavestan rad nadležnih organa i ostvari svoja prava na naknadu štete i to sudskim putem.

Pravna pomoć kod ujeda

Advokat specijalizovan za ujed psa nije nešto što postoji u praksi već se ovim postupcima uglavnom uspešno bavi većina advokata koji su specijalizovni za postupke naknade štete. U slučaju da je neophodna pravna pomoć pametno je zakazati konsultativan sastanak gde bi advokat razmotrio da li postoje uslovi za naplatu štete i dovoljno jaki dokazi.

Dužina trajanja postupka

Što se tiče dužine trajanja postupka naknade štete zbog ujeda psa lutalice u većini slučajeva kada je u pitanju sudski postupak on se završi između jedne i dve godine. Osim pripremnog ročišta uglavnom se zakaže najčešće dva do tri ročišta za saslušanje oštećenog, svedoka i veštaka kojima prisustvuje advokat i na svom saslušanju i sam oštećeni. Vansudski postupak najčešće traje između godinu i godinu i po dana.

 

 

Pogledajte još srodnih tema

 

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email