Tužba za razvod braka

Tužba za razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene, u koju oba supružnika stupaju slobodnom voljom. Prilikom zaključenja braka tradicionalno se čita poslanica Duška Radovića, koja napominje da se brak zakonom uređuje samo onda kada nije moguće drugačije.

U nekim slučajevima, nažalost, drugačije nije moguće, već dolazi do situacija da zakon mora da uređuje razvod braka.

Naime, porodični zakon Republike Srbije predviđa dve procedure kojima se brak može okončati. Jedna od njih je sporazumni razvod braka, a druga tužba za razvod braka.

Sporazumni razvod braka je jednostavnija metoda da se brak privede kraju. Finansijski je povoljnija, kraće traje, ne unosi dodatne razmirice među bračne drugove i omogućava im da ostanu u korektnim odnosima zbog dece. Kod sporazumnog razvoda često strankama nije potreban advokat osim za sastav predloga.

Sporazumni razvod podrazumeva da su oba supružnika u mogućnosti da naprave sporazum o vršenju roditeljskog prava, uređenju odnosa sa detetom, visini alimentacije, kao i sporazum o deobi zajedničke imovine. Ako su oba supružnika usaglašena oko svih navedenih pitanja dovoljno je da ih napismeno dostave Sudu, predlogom za sporazumni razvod. Brak će u većini slučajeva biti okončan na jednom ročištu.

Međutim, u praksi se često dešava da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni i da ne ostavljaju verovatnoću bilo kakvog kompromisa, koji je neophodan prilikom sporazumnog razvod braka.

Šta je tužba za razvod braka i kada se ona podnosi ?

Kada supružnici nisu usaglašeni u želji da se razvedu ili nisu u mogućnosti da se dogovore o bitnim tačkama razvoda braka, opcija koja preostaje jeste tužba za razvod braka. Tužbu može inicirati jedno od bračnih drugova, bez obzira da li drugo daje pristanak ili ne.

Porodični zakon ističe raskidivost braka kao jednu od njegovih primarnih karakteristika, stoga svako ima pravo da podnese tužbu razvoda braka.

Razlozi da supružnici podnesu tužbu za razvod braka su ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi i nemogućnost ostvarivanja skladne zajednice života bračnih drugova. U tužbama se najčešće navode oba razloga. Advokati naše kancelarije vas mogu informisati o detaljima tužbe za razvod.

Kako se podnosi tužba za razvod ?

Postupak tužbe za razvod braka otpočinje podnošenjem tužbe jednog od partnera nadležnom sudu. Postupak se odvija u više ročišta – dva ili tri – ali ako supružnici imaju zajedničku maloletnu decu, vodi se kao hitan postupak.

Prvo ročište se održava 15 dana nakon zaprimljene tužbe. Jedan ili oba supružnika ne moraju nužno biti prisutni tokom svih ročišta (može ih zameniti advokat) . Potrebno je da se pojave samo na prvom, kako bi dali izjave sudu.

Ako supružnici ne žele da prisustvuju ročištu ili su iz nekog razloga sprečeni, može ih zastupati    advokat za razvod , koji će umesto njih dati izjavu i voditi postupak.

Kome se podnosi tužba za razvod braka ?

Tužba za razvod braka podnosi se nadležnom sudu. To je osnovni sud na čijem području tužena osoba ima prebivalište ili boravište.

Tužba se takođe može podneti u osnovnom sudu na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

Da li mi je potreban advokat prilikom sklapanja tužbe ?

Dok za sporazumni razvod braka prisustvo advokata nije neophodno (iako je svakako poželjno), tužba za razvod braka iziskuje prisustvo stručnog lica. Naravno, uvek se savetuje da pokušate da sa supružnikom postignete dogovor i da se razvedete sporazumno.

Međutim, u praksi se često dešava da jedno od bračnih drugova odbija pomisao na razvod ili traži uslove razvoda braka na kakve drugi bračni drug ne može da pristane.

U takvim slučajevima iskusan advokat koji je specijalizovan za porodično pravo može vam pomoći da podnesete tužbu za razvod braka. Advokat će vam pomoći da kroz ceo proces prođete sa što manje stresa i neugodnosti, vođen svojim znanjem i praktičnim iskustvom.

Takođe, prisustvo advokata je značajno jer ljudi često nisu svesni svojih prava i obaveza, jer jednostavno nisu dovoljno upućeni u pravu materiju.

Razvod je drugi najstresniji događaj u životu svakog pojedinca, zato je važno da u tom nemilom procesu imate savetnika i saveznika, koji će obezbediti najbolji mogući ishod za vas i vaše dete.

Najčešći razlozi podnošenja tužbe

Razlozi za podnošenje tužbe razvoda braka mogu biti brojni, ali među najčešćima se izdvajaju tužba zbog preljube i tužba zbog nasilja u porodici.

Pored navedenih razlozi za tužbu su često i neusaglašenost karaktera, nemogućnost ostvarivanja skladnog bračnog života, odnosi koji su narušeni i trajno poremećeni ili slično.

Tužba za razvod braka zbog nasilja u porodici

Porodični zakon nasilje posmatra kao jasan razlog za okončanje braka, a definiše ga na sledeći način:

“Nasilje u porodici čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. To je ponašanje kojim član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.”

U praksi se pokazalo da je nasilje u porodici čest razlog razvoda. Obzirom da u braku u kojem postoji nasilje ne može biti skladna porodična zajednica, uslovi za podnošenje tužbe su ispunjeni i opravdani.

Ukoliko je jedno od bračnih drugova žrtva nasilja u porodici, nasilje može dokazati podnošenjem lekarskih izveštaja i svedočenja. Ono što je još bitnije jeste da osoba ceo slučaj što pre prijavi, kako bi nasilnik bio odstranjen iz njenog života i kako bi dobila sve neophodne mere zaštite.

Tužba za razvod braka zbog preljube

Preljuba jednog ili oba supružnika pravno se ne posmatra kao opravdan razlog za postupak za razvod braka. Preljuba takođe ne utiče na sam tok brakorazvodnog procesa. Porodični zakon Republike Srbije krivicu ne podrazumeva kao uslov razvoda, niti se razmatra tokom samog sudskog postupka.

Razvod zbog preljube

Podela imovine u procesu tužbe za razvod braka

Praksa je pokazala da se u postupku razvoda bračni drugovi lakše dogovore oko vršenja roditeljskog prava i drugih odluka o deci, nego o podeli zajedničke imovine.

Deoba zajedničke imovine često je sporno pitanje i može trajati čak i više godina. Upravo iz navedenog razloga deoba zajedničke imovine neće biti rešavana kroz tužbu za razvod braka, već će se voditi poseban parnični postupak. Za postupak podele imovine preporuka je da se angažuje specijalizovani advokat.

Sud koji rešava pitanje tužbe razvoda braka bavi se razlozima razvoda. Takođe odlučuje o vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom.

podela imovine tokom razvoda braka

Kako se određuje starateljstvo nad decom u slučaju tužbe za razvod braka ?

Kada jedno od bračnih drugova podnese tužbu za razvod braka, sud je dužan da presudom o razvodu donese odluku kojom se rešava roditeljsko pravo, odnosno vršenje istog.

Sud prilikom odluke istu mora da donese u najboljem interesu deteta, bez obzira na želje roditelja. Sud će pre donošenja odluke konsultovati procenu Centra za socijalni rad, a uzeće u obzir uzrast i pol deteta, finansijsku stabilnost i način života roditelja.

Ukoliko dete ima dovoljan broj godina, pre donošenja odluke sud može uvažiti i želju deteta. Ako je dete napunilo 10 godina, porodični zakon predviđa da dete može neposredno da izrazi svoje mišljenje u postupcima koji se tiču njegovih prava.
Sud može, a i ne mora, uvažiti želju deteta, shodno njegovom najboljem interesu.

Tuzba za razvod i starateljstvo nad decom

Koliko košta tužba za razvod braka ?

Cena razvoda braka po tužbi određena je advokatskom tarifom, koju propisuje advokatska komora. Svi advokati su dužni da poštuju navedene cene svojih usluga, ali određenim slučajevima cene mogu biti manje ili veće nego što advokatska komora preporučuje.

Tužba za razvod braka uključuje sastavljanje podnesaka, zastupanje i savetovanje. Za uslugu sastavljanja podnesaka, kojima otpočinje procedura razvoda po tužbi, advokatu sledi novčana nadoknada u iznosu od 16.500 rsd.

Za zastupanje na ročištu advokatska tarifa propisuje novčanu naknadu advokatu u iznosu od 18.000 rsd. Imajte na umu da prilikom razvoda po tužbi advokat može izlaziti na veći broj ročišta.

Pored troškova advokata, kada podnesete tužbu za razvod braka platićete i taksu za podnošenje tužbe u iznosu od 2.660 rsd. Isti iznos takse plaća se i nakon što je brak razveden u taksi na presudu.

O tačnim informacijama koliko će vas koštati razvod braka po tužbi možete razgovarati sa odabranim advokatom, obzirom da cene mogu varirati, naročito ako okolnosti to opravdavaju.

Plaćanje troškove postupka

Ko na kraju plaća troškove sudskog postupka zavisi od slobodne odluke suda. Neophodno je platiti sudske takse za podnošenje tužbe i takse za presudu na razvod, obe u iznosu od po 2.660 rsd.

Uobičajena praksa je da svaka stranka snosi troškove za sebe, ali sud može teretiti jedan od supružnika da plati celokupan iznos sudskih taksi, ako slobodnom procenom dođe do takvog zaključka.

Troškove advokatskih usluga snosi svaka stranka za sebe, sem ako u iznimnim slučajevima sud odluči drugačije ili okolnosti nalažu da jedan od supružnika plati celokupni iznos.

Žalba

Ako supružnici nisu zadovoljni sudskom predsudom u roku od 15 dana mogu da podnesu žalbu drugostepenom organu.

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email