Naknada štete

naknada štete kod polomljenog prozora

Naknada štete u širem smislu podrazumeva sve moguće oblike ispravljanja posledica koje je  nekom licu šteta nanela.

Naknada štete u užem smislu predstavlja novčanu naknadu štete.

Advokatska kancelarija Veličković je specijalizovana za postupak naplate  štete te nam se oko ovih pitanja možete direktno obratiti. 

Sadržaj

Naknada materijalne štete

Naknada materijalne štete sastoji se u restituciji povraćaju u stanje pre štete. Restitucija može biti naturalna i novčana.

Naturalna restitucija

Naturalna  restitucija je neposredna naknada,  uspostavljanje ranijeg stanja pre štete.

  • individualna restitucija se vrši kada stvar koja je oštećena u potupnosti odgovara stvari koja je predmet restitucije (npr. oštećenom se vrati ukradena stvar);
  • generična restitucija postoji kada se umesto uništene ili oštećene stvari daje stvar istog roda i kvaliteta (npr. umesto uništenog automobila se predaje isti model);
  • restitucija putem troškova reparacije kojom se oštećena stvar vraća u pređašnje stanje putem popravke.

Novčana naknada štete

Novčana naknada štete ne vraća  oštećene stvari u stanje pre štete već se oštećenom umesto toga  daje novac. Uspostavlja se isto stanje u smislu vrednosti kao da štete nije ni bilo.

Slučajevi novčane naknade štete su:

  • kada uspostavljanje ranijeg stanja nije moguće ili kada sud smatra da to nije dužno da učini odgovorno lice;
  • kada uspostavljanje ranijeg stanja ne otklanja štetu u potpunosti;
  • kada oštećeni zahteva novčanu naknadu a okolnosti konkretnog slučaja ne opravdavaju naturalnu restituciju;
  • kada je stvar imaocu oduzeta na nedozvoljen način pa je potom propala usled više sile;
  • kada se šteta sastoji u prourokovanju smrti telesne povrede ili oštećenja zdravlja;
  • kada se šteta sastoji u povredi časti ili širenju neistinitih navoda.

novčana naknada štete

Prouzrokovanje tuđe smrti

Trebalo bi i da se napomene da kada neko prouzrokuje tuđu smrt je  dužan nadoknaditi uobičajene  troškove sahrane. Kada se drugome  prourokuje  telesena povreda odgovorno lice je dužno da nadoknadi troškove lečenja  kao i zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad.

Lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao kao i ono koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog ima pravo na naknadu štete koje trpi gubitkom izdržavanja odnosno pomaganja. Ova  šteta se nadoknađuje plaćanjem novčane rente.

Plaćanje rente

Ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu ili su mu potrebe trajno povećane ili su mu mogućnosti daljeg napredovanja uništene ili smanjene odgovorno lice mu je dužno plaćati novčanu rentu kao naknadu za ovu  štetu.

Dosuđena renta se može izmeniti u skladu sa promenjenim okolnostima u smislu povećanja ili smanjenja. Za sastavljanje tužbe radi izmene rente preporuka je da se angažuje advokat.

Povreda časti i ugleda

Ko drugome povredi čast i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti, znanju ili sposobnosti drugog lica ili o čemu drugome,  a zna ili bi morao znati da su neistiniti dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu. Neće odgovarati za prouzrokovanu štetu onaj ko učini neistinito saopštenje o drugome neznajući da je neistinito ako je on ili onaj kome je saopštenje učinjeno imao u tome ozbiljnog  interesa.

Visina naknade materijalne štete

Oštećeni ima pravo na naknadu obične štete (damnum emergens) tako i pravo na naknadu izmakle koristi (lucrum cesans).

Kada je u pitanju ugovorna odogvornost za štetu, treba voditi računa o stepenu krivice štetnika. Kada je u pitanju obična nepažnja štetnika šteta se ograničava na predvidljivu štetu. Kada je reč o nameri, prevari ili krajnoj nepažnji  štetnik duguje celokupnu štetu  bez obzira što nije znao za posebne okolnosti slučaja. Ako je za poverioca štete nastao neki dobitak o njemu će se voditi računa kod dosuđivanja naknade. Strana koja se poziva na štetu dužna je da preduzme sve razumne mere da bi se smanjila šteta,  jer u suprotnom druga strana ima pravo da traži smanjenje naknade.

Kada dužnik zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze pored glavnice duguje i zakonsku zateznu kamatu. Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.

Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima a čije je ostvarenje sprečeno štetnom radnjom ili propuštanjem.

Ukoliko je stvar oštećena krivičnim delom sa umišljajem sud može da odredi visinu naknade prema vrednosti stvari za oštećenog (afekciona vrednost stvari).

Ako šteta nije prouzrokovana namerno ili kranjom nepažnjom a odgovorno lice je slabog imovnog stanja sud može smanjiti visinu štete ako bi ga isplata štete dovela u oskudicu. Pri odlučivanju se uzima u obzir i imovno stanje oštećenog. Sniženje naknade je moguće i ako je štetnik radio nešto u korist oštećenika.

U slučaju podeljene odgovornosti za prouzrokovanje štete oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili bude veća ima pravo na srazmerno smanjenu naknadu.

Naknada nematerijalne štete

Visina nematerijalne štete se ne može egzaktno odrediti kao visina materijalne štete. Posledice nematerijalne štete se mogu otklanjati na dva načina i to moralnom satisafakcijom i materijalnom satisfakcijom

Moralna satisfakcija

Moralna satisfakcija (zadovoljenje oštećenog) se čini objavljivanjem presude, objavljivanjem ispravke, opozivom uvrede ili drugi načinom kojim se otklanjaju posledice pričinjene štete.

Novčana satisfakcija je dosuđivanje određenog novčanog iznosa kojim oštećeni može sebi omogućiti neko zadovojstvo kojim će povratiti psihičku ravnotežu poremećenu štetnim događajem.

Objavljivanje presude ili ispravke

Objavljivanje presude ili ispravke predstavlja javno izvinjenje kojim se opovrgavaju tvrdnje koje su oštećenom nanele nematerijalnu štetu. U slučaju povrede prava ličnosti sud može da naredi da se u sredstvima javnog informisanja objavi presuda ili ispravka na trošak štetnika ili povlačenje izjave kojom je učinio povredu prava oštećenog a može narediti i nešto drugo što bi moglo u konretnom slučaju da ostvari svrhu naknade. Za sudske postupke oko objavljivanja ispravke je uglavnom nadležan Viši sud te vam je u ovim postupcima neophodan advokat.

Novčana naknada

U slučaju trpljenja fizičkih bolova, duševnih bolova zbog umanjene životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i straha ukoliko to opravdavaju okolnosti slučaja a naročito jačina bola i straha i njihovo trajanje sud će dosuditi pravičnu novčanu naknadu nezavisno od naknade materijalne štete.

Sud prilikom odlučivanja o novčanoj naknadi i njenoj visini vodi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome naknada služi, ali i o tome da se ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Lica koja imaju pravo na novčanu nakndadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta

Sud može dosuditi članovima porodice umrlog lica, umrlom  bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove bolove. Ovom naknadom mogu biti obuhvaćeni i braća i sestre ukoliko je između njih i umrlog postojala trajnija  zajednica života.

Satisfakcija u posebnim slučajevima

Lice koje je prevarom prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu ili kažnjivu bludnu radnju kao i lice prema kome je učinjeno neko drugo delo protiv dostojanstva ličnosti i morala ima takođe pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova.

Naknada buduće štete

Na zahtev oštećenog sud će dosuditi naknadu  za buduću nematerijalnu štetu ako je po redovnom toku izvesno da će ona trajati i u budućnosti.

Naleđivanje potraživanja naknade nematerijalne štete

Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ako je priznato pravosnažnom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom. Pod ovim uslovima može biti i predmet ustupanja prebijanja i prinudnog izvršenja.

Ovakvo rešenje je loše jer se može desiti da oštećeni umre zbog povreda i ne dočeka pravosnažnost presude čime se stavlja u gori položaj od oštećenog koji pretrpi lake telesne povrede i dočeka pravosnažnu presudu.

Odgovornost više lica za istu štetu

Kada više lice pričini neku štetu nevezano oni odgovaraju po principu podeljene odgovrnosti svaki za svoj udeo u šteti. Postoji i solidarna odgovornost koja podrazumeva da svaki štetnik odgovara za celokupnu štetu bez obzira na svoj pojedinačni doprinos nastanku i visini štete. Ukoliko je više lica zajedno pričinilo neku štetu oni odgovaraju solidarno.

Solidarno se odgovara i kada više lica prouzrokuje neku štetu  nevezano jedni za druge ali se ne može utvrditi njihov pojedinačni udeo. Solidarna odovornost obuhvata i podstrekače i pomagače. Kod solidarne odogvornosti advokat tužbom treba da obuhvati sva lica koja su učestvvovala u šteti. 

Solidarna odgovornost po zakonu postoji kada nastane neka šteta u vezi izvođenja radova na nepokretnosti, tada solidarno odgovaraju naručilac i izvođač radova.

Kada jedan solidarni dužnik isplati štetu on ima pravo da se regresira od drugih po regresnoj tužbi. Koliki je udeo svakog od solidarnih dužnika utvrđuje sud uzimajući u obzir težinu krivice i težinu posledica koje su proistekle iz njegovog delovanja. Ako se to  ne može utvrditi na svakog dužnika pada jednak deo osim ako razlozi pravičnosti ne zahtevaju da se odluči drugačije.

Pogledajte slične teme

Naknada štete u saobraćaju

Naknada štete zbog ujeda psa

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email