Porodično pravo - Usluge advokata

Sadržaj strane

Porodično pravo

Advokatske usluge

Advokatska kancelarija Veličković iz Beograda pruža širok spektar usluga vezanih za porodično pravo. Kako je porodično pravo vrlo osetljiva grana prava trudimo se da obezbedimo potpunu pravnu  podršku svojim klijentima imajući u vidu osetljivost porodičnih pitanja. U slučaju  da vam je neophodan advokat za porodično pravo budite slobodni da nam se obratite i da nas kontaktirate.

Usluge iz porodičnog prava 

  • Razvod braka
  • Podela imovine
  • Predbračni i bračni ugovori
  • Rešavanje imovinskih odnosa u vanbračnoj zajednici
  • Vršenje roditeljskog prava
  • Lišenje roditeljskog prava
  • Osporavanje i utvrđivanje očinstva
  • Alimentacija
  • Lišavanje poslovne sposobnosti
  • Nasilje u porodici
porodično pravo
 

1. Razvod braka

Najčešće nam se klijenti obraćaju da ih zastupamo u postupku razvoda. U ovoj oblasti pružamo usluge sastavljanja tužbe, predloga za sporazumni razvod  i kasnije  zastupanja na ročištima. Imajući u vidu da su postupci razvoda često teški, puni emotivnog naboja od značaja je da stranke zastupa najbolji ili barem  dobar  advokat za porodično pravo. Znanje advokata može biti presudno kod odlučivanja kom roditelju će pripasti roditeljsko pravo nad detetom. Ako roditelju ne pripadne vršenje roditeljskog prava  onda je značajno da dobije što kvalitetniji i bolji model  viđanja svog deteta gde pomoć advokata može biti vrlo uticajna.

Najbolji savet koji advokati za porodično pravo mogu da vam daju je nagodba i dogovor sa partnerom  skoro uvek bolja opcija  od bilo kakve sudske odluke. Vrlo je značajno znati sudsku praksu, imati iskustvo,  radi postizanja što kvalitetnije nagodbe za klijenta i potencijalno mirno rešenja spora.

2. Podela imovine

Kod podele imovine se naše advokatske usluge pred sudom  ponajviše odnose na dokazivanje postojanja i visine udela supružnika  u zajedničkoj imovini. Najčešća situacija je da se jedan supružnik služi zakonskom pretpostavkom o jednakosti udela oba supružnika kod sticanja zajedničke imovine koja se uglavnom  mora obarati na sudu. Ovde je pomoć  advokata posebno značajna kod pribavljanja isprava  i dokazivanja porekla sticanja imovine.

Pravna  pomoć advokata je potrebna i kod kasnjeg veštačenja gde se dokazuje da jedan supružnik ima isključiv ili značajno veći doprinos pri sticanju imovine od drugog supružnika. Neophodno je da klijenti čuvaju dokumentaciju kojom dokazuju poreklo sticanja posebne ili zajedničke imovine.

3. Predbračni  ugovori

U slučaju da vam je neophodan predbačni ili bračni ugovor možemo ga sastaviti umesto vas. Ovi ugovori su posebno značajni kod velike razlike između imovine  supružnika kod unošenja te imovine u bračnu zajednicu. Advokatska usluga se sastoji u pravljenju ugovora u skladu sa namerama strana ugovornica,  dok notari overavaju te ugovore jer je overa od strane javnog beležnika  neophodna za pravno dejstvo.

U bračnim ugovorima se taksativno može precizirati nakon završetka braka šta će  i u kolikom iznosu od imovine pripasti svakom supružniku.

4. Rešavanje odnosa u vanbračnoj zajednici

Kod vanbračnih zajednica za  advokate najčešća sporna pitanja su dokazivanje postojanja vanbračne zajednice i imovinskog doprinosa svakog vanbračnog partnera prilikom sticanja imovine u vanbračnoj zajednici. Advokati mogu pomoći da se zaštite prava onog vanbračnog partnera koji je oštećen prilikom sticanja zajedničke imovine. Dokazivanje postojanja vanbračne zajednice se najčešće vrši pisanim izjavama ili svedocima. Ukoliko se dokaže postojanje vanbračne zajednica pretpostavlja se da je sva  imovina stečena u zajednici zajednička.

5. Vršenje roditeljskog prava

Vršenje roditeljskog prava je možda najosetljivije pitanje u bračnom pravu. Ovde za svoje klijente pružamo  pravnu pomoć  oko  dobijanja starateljstva nad detetom. Kod vršenja  roditeljskog prava sudovi najčešće majkama  dodeljuju da samostalno vrše roditeljsko pravo te u izvesnom smislu majke imaju privilegovan položaj.

Za roditelje koji nisu u braku a imaju zajedničku decu podnosimo tužbe za vršenje rodteljskog prava. U postupku se uređuje ko će vršiti roditeljsko pravo,  model viđanja i visina alimentacije za zajedničku maloletnu decu.

6. Lišenje roditeljskog prava

Lišenje roditeljskog prava je svakako najteža sankcija za bilo kog roditelja. Postoje naročito nesavesni roditelji koji  zaslužuju da sud primeni prema njima ovu najekstremniju meru ali su to dosta retki  slučajevi. Roditelji ovu sankciju zaslužuju kada zanemaruju ili zlostavljaju svoju decu. Pružamo pomoć svojim klijentima i u ovakvim situacijama.

Mnogo češći slučajevi za koje klijenti angažuju našu advokatsku kancelariju su slučajevi delimičnog lišavanja roditeljskog prava u situacijama kada jedan roditelj drugom opstruira vršenje roditeljskog prava a sve  protivno interesima dece. Ovu su  u praksi najčešći slučajevi i to se dešava kod davanja saglasnosti za promenu prebivališta deteta ili promenu škole  kada je neophodno roditelja koji  vrši opstrukciju  lišiti prava da odlučuje o tome (kada roditelj donosi odluke protivno interesima dece).

7. Osporavanje  očinstva

Slučajevi osporavanja materinstva su takođe retki u praksi. Mnogo veći značaj imaju slučajevi utvrđivanja i osporavanja očinstva. Nažalost procena je da  par procenata muškaraca  odgaja tuđu decu a da to ni ne zna, zato je bitno kada se posumnja na tako nešto proveriti očinstvo i sudski ga osporiti ili utvrditi. U ovim slučajevima specijalizovani  advokat za porodično  može biti od pomoći.

Slučajevi kojima se bavimo su i kada se neko lice upiše kao otac a to nije, sve  zbog zakonske pretpostavke da se ocem deteta smatra muž majke deteta ako se dete rodi u braku ili 300 dana nakon braka. Ovi slučajevi mogu uzrokovati mnogobrojne pravne probleme za majku,  dete i pravog oca deteta,  pa je neophodno brzo reagovati angažovati advokata  i osporiti tuđe a utvrditi svoje očinstvo.

8. Alimentacija

Advokatska kancelarija Veličković pruža usluge i kod utvrđivanja visine alimentacije za dete suprugu ili druge srodnike. Zakonska oblast alimentacije je dosta široka i regulisana je u  Srbiji Porodičnim zakonom.

Najčešće advokatske usluge  koje  u ovoj  oblasti pružamo su maksimiranje iznosa alimentacije koja se ostvaruje  u sudskom postupku od  drugog roditelja,  jer su sudski sporovi između roditelja a za izdržavanje dece najčešći. Visina alimentacije koju sud može odrediti kreće se između 15% i 50 % od zarade roditelja  što je dosta širok raspon koji zavisi od mnogobrojnih okolnosti. Upravo  u ovako širokom rasponu znanje i iskustvo advokata o tome šta predstaviti sudu  može biti od velikog značaja.

9. Lišavanje poslovne sposobnosti

Lišavanje poslovne sposobnosti je retko u praksi i primenjuje se najčešće kod ljudi koji više nisu sposobni da samostalno odlučuju o svojim prava i obavezama a sve da ne bi napravili štetu sebi samima ili najbližoj porodici. Lišenje poslovne sposobnosti se radi u vanparničnom postupku i neophodno je izvršiti veštačenje lica kome se oduzima poslovna sposobnost. Nakon sprovedenog veštačenja ako se utvrde razlozi za lišenje poslovne sposobnosti  sud donosi rešenje kome se nekom licu oduzima poslovna sposobnost. Pružamo pravne usluge i u ovim retkim situacijama.

10. Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Zaštita od nasilja  u pordici je sa aspekta zakondavstva dosta dobro uređena u Srbiji.  Žrtvama se garantuje zaštita u krivičnom, parničnom i u postpku pred organima policje. Svakako da je žrtvama nasilja potreban najbolji mogući advokat za porodično pravo upravo zbog osetljivosti i hitnosti ovih postupaka.

Cilj postupka zaštite od nasilja u porodici je da se žrtvama nasilja u porodici obezbedi najbolji mogući tretman i izricanje mera prema naslinku. Advokati preduzimaju radnje pred sudskim organima kojima se štite žrtve od nasilja a učinioci sankcionišu.

Pravna pomoć

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko porodičnog prava  ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h, adresa advokata u Beogradu je u Resavskoj 8 na Vračaru.

______________________________________________

Advokatska kancelarija Veličković – Advokati  Beograd