Naplata potraživanja

Naš tim će vam pomoći

Rešite neredovnu naplatu

Jedan od velikih problema danas u poslovanju kako privrednih društava tako i preduzetnika je neredovna naplata potraživanja. Neredovna naplata potrazivanja utiče na poslovne rezultate privrednih subjekata i može dovesti prvo do nelikvidnosti poverilaca a u težim slučajevima i prouzrokovanja stečaja. Advokat za naplatu potraživanja vam je potreban kada dužnik ne želi na miran način da izmiri svoje potraživanje. Uspešnom naplatom potraživanja advokat može značajno da unapredi vašu trenutnu finansijsku situaciju. Osim isplate glavnice imate pravo da potražujete i zakonsku zateznu kamatu koja usled proteka vremena neretko može da bude i veća od iznosa same glavnice. Zakonsku zateznu kamatu možete izračunati na internet strani Osnovnog suda u Leskovcu.

Vansudska naplata

Naplata potraživanja za klijente se uspešno vrši preko moje advokatske kancelarije, prvo šaljemo dopise dužnicima i kroz poslovnu komunikaciju pokušavamo mirnim putem vansudski da naplatimo potraživanje. Naplata potraživanja se može vansudski ostvariti promenom modaliteta ispunjenja obaveze, davanjem određenih izjava, jemstvom, uspostavljanjem dodatnih garancija kao i na druge načine koji zavisi od međusobnog dogovora između poverioca i dužnika.

 

Opomena pred utuženje

Ako se sa dužnikom ne može postići nikakav dogovor sledeći korak je slanje opomena pred utuženje ili izvršenje i konačno pokretanje sudskog postupka koji zavisno od dokaza koje imamo na raspolaganju i ponašanja dužnika može biti izvršni ili parnični. Opomena pred utuženje često bude korisna jer dužnici u solidnom broju slučajeva plate dug nakon podnošenja ove opomene jer vide je sledeći korak prinudna naplata što im dosta uvećava troškove. Pisana opomena pred utuženje je korisna i iz razloga što se njom pred sudom dokazuje da je dužnik obavešten o svojoj obavezi što je neophodan uslov za kasniju prinudnu naplatu. U praksi se ponekad dešava da dužnici iako prethodno ne žele da plate poveriocima dug nakon podnošenja opomene pred utuženje od strane advokatske kancelarije odmah postupe po njoj. Advokati za naplatu potraživanja su naročito neophodni kada dužnik neće da plati po opomeni pred utuženje .

 

Sudska naplata

Nadležnost suda

Nadležnost suda kod postupka prinudne naplate je generalno prema sedištu tuženog odnsno izvršnog dužnika. Kod naplate potraživanja konkretno u Beogradu nadležnan je Privredni sud u Beogradu ako su obe stranke pravna lica ili preduzetnici. Nadležnan je jedan od tri osnovna suda u Beogradu i to prema sedištu tuženog odnosno izvšnog dužnika ako je jedna od stranaka fizičko lice. U izvršnom postupku poverioci mogu izabrati bilo kog javnog izvršitelja sa liste upisanih javnih izvršitelja za teritoriju Privrednog suda u Beogradu.

 

Postupak prinudne naplate

Efikasan način pokretanja parničnog postupka je podnošenje sudu platnog naloga na koji dužnik ima određeni rok da se izjasni, ako propusti rok platni nalog postaje pravosnažan i može se krenuti u postupak prinudnog izvršenja. Izvršni postupak se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje strogo formalnog akta, koji ukoliko ne sadrži sve zakonom propisane obavezne elemente biva odbačen od strane suda. Zbog svoje stroge formalnosti, u sastavljanju predloga za izvršenje preporuka je da vam advokat specijalizovan za naplatu potraživanja pruži pravnu pomoć.

Kada se podnese predlog za izvršenje, ako je predlog osnovan sud donosi rešenje o izvršenju. Na rešenje o izvršenju izvršni dužnik može da uloži prigovor odnosno žalbu kojima potraživanje osporava. Sada je rok za prigovor osam dana i razlozi za prigovr su taksativno navedeni u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Preporuka strankama je da se angažuje advokat i za pisanje prigovora ili žalbe ukoliko smatraju da potraživanje protiv njih nije osnovano, jer iako je relativno lako formalno ukinuti rešenje o izvršenje, dobiti kasniju parnicu često nije jednostavno. 

Ukoliko je prigovor osnovan sud ću ukinuti rešenje o izvršenju i predmet će se prevesti u parnični što znači da će se postupak nastaviti kao da je potraživanje sporno a podneta tužba. Ovo znači da će sud zakazati ročište radi raspravljanja o osnovanosti potraživanja. Za zastupanje na ovim ročištima bih opet preporučio pravnu pomoć stručnjaka advokata. Ukoliko parnični sud utvrdi da je potraživanje osnovano doneće najčeše presudu kojom se prvobitno rešenje o izvršenju potvrđuje i ostaje na snazi.

 

Naplata potrazivanja

 

Najčešći dokazi kojima se svoje potraživanje dokazuje su pismene isprave (pisani ugovori, izjave o prihvatu ponude, izjave o otkazu i raskidu ugovora, otpremnice i sl.).

U izvršnom postupku dokazna sredstva su izvršne isprave ( pravosnažna sudska odluka ili poravnanje, izvod iz registra založnih prava, ugovor o hipoteci i dr.). Osim izvršnih isprava kao dokazna sredstva koriste se i verodostojne isprave ( menice, obveznice, čekovi, fakture, akreditivi i dr.).

Bez obzira da li se izvršenje sprovodi preko privatnih ili sudskih izvršitelja vrlo efikasno i u velikom procentu uspešno realizujemo vaša potraživanja najčešće prenosom novca sa računa dužnika ili drugim sredstvom izvršenja zavisno od konkretne pravne situacije.

Naplata potraživanja je dosta efikasnija od kada su sudske izvršitelje zamenili privatni izvršitelji koji od nadležnih organa pribavljaju informacije šta dužnici poseduju od imovine. Naplata potraživanja je sada dosta brža i postupak ide lakše nego ranije. Kada poverilac nema saznanja šta dužnik poseduje od imovine može u predlogu za izvršenje staviti da želi da se izvršenje sprovodi nad celokupnom imovinom dužnika, kada se ostavlja sloboda izvršiteljima da sami pronađu najpogodniju imovinu preko koje će se naplata potraživanja odvijati.

 

Pravna pomoć advokata kod naplate

Za razliku od agencija za naplatu potraživanja rad na koji se advokat najviše fokusira je sudska i prinudna naplata potraživanja kad vansudski metodi ne pomognu. Dok agencije za naplatu potraživanja kroz veći broj telefonskih poziva, mejlovima, ličnim uznemiravanjem kroz odlazak na kućne adrese dužnika pokušavaju da izvrše psihološki pritisak na dužnike da plate svoje obaveze, advokat pošalje najviše jednu ili dve opomene po kojoj ako dužnik ne postupi brzo bude tužen i kroz sudski postupak prinudne naplate mu račun bude blokiran a novac po osnovu ne izmirenog potraživanja skinut sa računa. Naravno osnovni uslov za naplatu potraživanja je da dužnik ima imovinu iz koje se naplata može ostvariti. Idealna situacija je da dužnik ima sredstva na računu, ali čak i kad to nije slučaj često je moguće iz drugih oblika imovine namiriti potraživanje.

Najveći broj klijenata advokatske kancelarije kod naplate potraživanja su pravna lica i preduzetnici koji takođe tuže druga pravna lica ili preduzetnike u Beogradu. Firme koje tužimo su one koje ni posle opomene nisu želele da izmire svoj dug. Ti dugovi su najčešće nastali po osnovu neizmirenih faktura, računa-otpremnica, menica i drugih verodostojnih isprava. Kod naplate potraživanja treba brzo reagovati posebno u slučajevima kad dužnici nisu platežno sposobni da bi se potraživanje izmirilo pre pada u stečaj ili prinudnu blokadu računa dužnika. Naplata potraživanja može biti vrlo brza i efikasna ako se reaguje u pravom trenutku. Često tuženi budu nažalost i državni organi koji nisu na vreme ispunili svoje obaveze po osnovu kojih su dužnici dok su sa druge strane vrlo savesni u naplati potraživanja kada su poverioci.

Ako ste sa druge strane vi tuženi odnosno izvršni dužnik veoma uspešno odbijamo i zahteve prema vama kojima se traži naplata zastarelih i drugih neosnovanih potraživanja poput zahteva kojima se traži naplata zastarelih računa za struju, infostan, grejanje, zahteve gde poverilac nije ispunio svoju a pokušava da od vas ishoduje ispunjenje vaše obaveze i druge neopravdane zahteve.