Naplata štete od osiguranja u saobraćaju

Sadržaj

Naknada štete u saobraćaju

Ako imate bilo kakav problem oko naknade štete u saobraćaju obratite nam se. Advokatska kancelarija Veličković se   bavi slučajevima naknade štete iz različitih pravnih osnova, a ponajviše naknadom štete u saobraćaju, odnosno štetom iz saobraćajnih udesa. Na ovom mestu ću napisati par rečenica koje mogu biti korisne oštećenima pre nego što se pokrene naplata štete od osiguranja za štetu nastalu u saobraćaju. Ovo se prvenstveno odnosi na štete pričinjene na motornim vozilima i licima za lake i teške telesne povrede.

Naplata štete

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je da se advokat dobro razume u saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje sudsku praksu kod odlučivanja o visini štete. U takvim i sličnim slučajevima oštećeni se mogu obratiti mojoj advokatskoj kancelariji.

Naknada štete u saobraćaju - advokatska kancelarija Veličković

Podnosimo osiguravajućim društvima odštetni zahtev zajedno sa potrebnom dokumentacijom koju pribavljamo u saradnji sa klijentom. U slučajevima nepostizanja dogovora sa osiguravajućim društvima podnosimo tužbe nadležnim sudovima gde sudovi najčešće dosuđuju odgovarajuće pravične iznose naknade, često daleko veće od prvobitne ponude osiguravajućih društava. 

Kada se potražuje naknada  štete u saobraćaju odnosno iz saobraćajne nezgode potrebno je pribaviti zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, odgovarajuću sudsku odluku ako postoji od strane prekršajnog ili krivičnog suda, lekarske nalaze, otpusne liste, zapisnik o oštećenju vozila i drugu odgovarajuću dokumentaciju kojima dokazujemo štetu a pri čijem pribavljanju pružamo pomoć i na osnovu koje kasnije podnosimo zahtev prvo osiguravajućem društvu u vansudskom postupku a potom u slučaju potrebe i tužbu sudu.

Greške kod naplate štete

Naplata  štete u saobraćaju,  odnosno naplata štete  iz saobraćajne nezgode često može biti otežana ako oštećeni ne poštuju određena pravila i proceduru. Ovde mogu navesti neke greške koje se dešavaju u praksi. Primer česte greške oštećenih nakon sudara je što ne sačekaju dolazak policje nego im štetnik na licu mesta obeća neku vrstu naknade koju kasnije ne želi da realizuje. Policija u tom slučaju ne biva pozvana na mesto događaja pa samim tim i ne postoji zapisnik o uviđaju bez koga je oštećenom kasnije drastično otežano dokazivanje da je uopšte šteta iz te saobraćajne nesreće.

Često se greši što se policiji kod pravljenja zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode ne prijave lake telesne povrede pa posle osiguravajuća društva čak i u slučaju posedovanja medicinskih nalaza o povredi ne žele mirnim putem da isplate štetu iz osiguranja već se mora tužiti i na teži način dokazivati poreklo povreda. 

Policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi je javna isprava i ima pretpostavljenu tačnost pa sve ono što nije navedeno u zapisniku se kasnije često teško dokazuje. Moguća greška je što i slučaju graničnih šteta ispod 200.000,00 dinara oštećeni od policije ne insistiraju na vršenju uviđaja već umesto toga sa štetnikom sačinjavaju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi pa se naknadno procenom kod ovlašćenih servisa ispostavi da je šteta na motornom vozilu drastično veća od prvobitne procene, pa se i ova razlika često mora sudski tražiti.

Zastarelost

Bitno je tužbu uputiti sudu pre zastarelosti koja se u ovim slučajevima računa kao ista koja je potrebna za zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja ili teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja zavisno od posledica dela. Zastarelost u ovom slučaju zavisi od visine propisane kazne za krivično delo koja opet zavisi da li je u pitanju umišljajni ili nehatni oblik odnosno kolike su posledice dela.

 Ako je za krivično delo propisana kazna zatvora do 3 godine, zastarelost je 3 godine, ako je propisana kazna zatvora preko 3 godine zastarelost je 5 godina, ako je propisana kazna zatvora preko 5 godina zastarelost je 10 godina, dok ako je propisana kazna zatvora preko 10 godina zastarelost je 15 godina. Uslov da bi oštećeni mogao u parničnom postupku koristiti ovolike rokove zastarelosti a ne opšti rok od 3 godine je da se krivično delo dokaže i štetnik u krivičnom postupku oglasi krivim.

Naplata osiguranja za povrede

Kad se vrši naplata osiguranja za lake ili teške telesne povrede neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama ponude znatno manji iznos od realnog. Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja sudski postupak za razliku više nije ni moguće voditi. Zbog teške materijalne situacije neki oštećeni ne poznavajući svoje pravo i visinu naknade koja se može potraživati često pristanu na daleko manju naknadu, koja je drastično manja od one koju bi im advokat mogao obezbediti.

Naplata štete na motornom vozilu

Naplata štete na motornom vozilu nakon udesa može biti problematična jer oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

 Sa druge strane im osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. 

Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

Naknada štete u saobraćaju - advokatska kancelarija Veličković

Tužba za naplatu štete

Tužba za naknadu štete se podnosi kada sa osiguravajućim društvom ne može da se postigne vansudsko poravnanje, ponekad čak i najbolja osiguravajuća društva danas u Srbiji pokazuju tendenciju da kad isplata imovinske ili neimovinske štete bude više stotina ili miliona dinara ipak oštećene oštete barem za par desetina ili čak stotina hiljada dinara jer računaju da ih oštećeni neće tužiti i nažalost često budu u pravu, pa im se ovakva računica isplati. Oni oštećeni koji ih u ovakvim slučajevima tuže lako dobiju spor pa se njima moraju nadoknaditi i troškovi postupka koji se sastoje od sudskih taksi i troškova advokata. Nažalost mnogo je veći broj onih koji ih u ovakvoj situaciji ne tuže pa osiguravajuće kuće imaju računicu i prave dodatni profit.

Visina štete

Naknada nematerijalne štete za lake i teške telesne povrede (npr. prelom ruke ili noge) koja se dosuđuje u sudskoj praksi varira i njeni iznosi nisu uvek isti ni u različitim većima istog suda. Vrhovni kasacioni sud povremeno donosi pravne stavove u kojima se preciziraju orijentacioni kriterijumi koji određuju koliko bi sudije trebale dosuđivati. Visina odštete za teške telesne povrede kada postoji umanjenje životnih aktivnosti se vezuje za procenat umanjenja životnih aktivnosti kod oštećenog prilikom čega se procenat umanjenja utvrđen veštačenjem množi sa iznosom naknade koji se najčešće određuje za 1 % umanjenja životnih aktivnosti a koji je prethodno preporučen od strane najvišeg suda. 

Što se tiče naruženosti ona može biti lakog srednjeg i teškog stepena i takođe se u pravnim stavovima Vrhovnog kasacionog suda navodi koliko iznosi za svaki stepen, dok pretrpljeni fizički bolovi i strah mogu biti jakog srednjeg i slabog intenziteta i određuju se najčešće u satima ili danima trajanja.

Naplata osiguranja na procenat

Posebna pogodnost u radu moje kancelarije u predmetima nastanka štete iz saobraćajnih nezgoda je mogućnost rada za određeni procenat od vrednosti predmeta spora, gde advokatska kancelarija  tek po okončanju postupka namiruje svoje troškove iz iznosa koje osiguravajuće društvo isplati oštećenom uz odgovarajući iznos advokatske nagrade. U slučaju gubitka spora naš rad je besplatan.

Ovakav način tarifiranja advokatska kancelarija primenjuje i u drugim slučajevima zastupanja u imovinskim predmetima koji se mogu novčano izraziti kad se vodi postupak protiv solventnih dužnika a izvesnost dobijanja predmeta spora je velika i dogovara se sa klijentom po prethodnom proučavanju dokumentacije i mogućih dokaza. Na taj način pristup advokatskim uslugama se omogućava i licima slabijih platežnih mogućnosti koje nedostatak novca često onemogućava u ostvarivanju njihovih prava i angažovanja advokata.

Neke prednosti advokata kod naplate osiguranja za povrede

Prednost angažovanja advokata kada se potražuje naplata osiguranja za povrede, je posedovanje mnogo većeg pravničkog znanja nego što ga imaju agencije za naplatu ovakvih šteta koje često kad ne mogu u mirnom postupku da naplate brz novac ostavljaju klijente na cedilu i uopšte ne žele da vode sudski postupak , dok su sa druge strane vrlo agresivne kada pribavljaju klijente često ih telefonski uznemiravaju ili čak u težim slučajevima lično po bolnicama posećuju i remete im mir . 

U svojoj praksi sam uspeo da naplatim neke štete u slučajevima kada su agencije za naplatu štete vratile klijentu predmet kao nenaplativ ili kad nisu želeli da tuže osiguravajuća društva jer je sama tužba podrazumevala čekanje na novac izvesno vreme i teži postupak. Rok za naplatu štete zna da bude duži ali je naplata veća i sigurnija.  Advokatska kancelarija Veličković Beograd vas može zaštititi ako imate problem. 

Sudska praksa

Neke zanimljive stavove suda povodom naknade štete u saobraćaju možete pogledati ovde.