Odgovornost za štetu trećem licu


Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebao. Oštećeno lice ima pravo zahtevati naknadu štete i neposredno od radnika ako je štetu prouzrokovao namerno.

Drugim rečima oštećeno lice neće moći da zahteva naknadu štete direktno od zaposlenog osim ukoliko zaposleni nije namerno prouzrokovao štetu već će u tom slučaju za štetu biti odgovorno preduzeće. Razlog za odgovornost preduzeća bi bio taj da od obavljanja delatnosti zaposlenog preduzeće ima koristi pa samim tim snosi i rizik za nastanak štete. Za oštećenog je neuporedivo bolje da svoj zahtev usmeri ka preduzeću nego prema zaposlenom zbog mogućnosti lakše naplate štete a često je oštećeni i u nemogućnosti da utvrdi koji mu je radnik prouzrokovao štetu. Ako je preduzeće ili drugo pravno lice nadoknadilo štetu oštećenom moći će da potražuje taj iznos od zaposlenog ako je zaposleni štetu oštećenom prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom, iz čega proizlazi da je zaposleni u povoljnijem položaju prema oštećenom jer mu direktno odgovara samo za nameru, dok prema preduzeću odgovara osim namere i za krajnju nepažnju.

Pravni standard na radu ili u vezi sa radom označava sve aktivnosti koje su povezane neposredno sa radnim zadacima pa makar i ne bile neophodne i na sudu je da ga u svakom konkretnom slučaju odredi. Ako šteta nije prouzrokovana u vezi sa izvršenjem radnih zadataka postojaće samo građanska odgovornost štetnika prema oštećenom. Sama šteta se može ogledati u materijalnoj ili nematerijalnoj a može biti uzrokovana kako činjenjem tako i nečinjenjem zaposlenog.

Oštećeni odnosno treće lice je pojam koji se široko tumači to mogu biti lica koja su u nekom ugovornom odnosu sa preduzećem, lica koja su se slučajno zatekla na mestu nastanka štete, pa i sami radnici preduzeća bilo da obavljaju radne zadatke ili ne.

Preduzeće neće odgovarati za štetu ako dokaže da se zaposleni u datim okolnostima ponašao onako kako je trebao, što znači da će se to ponašanje procenjivati pre svega sa stanovišta poštovanja normi, ali i ponašanja većine drugih radnika. Ako preduzeće dokaže da je pravilno vršilo nadzor da se zaposleni ponašao kako je trebao isključuje se odgovornost za štetu.

Rok zastarelosti u kome preduzeće može ostvariti regresni zahtev prema zaposlenom iznosi 6 meseci.

Analogno odgovornosti zaposlenog preduzeće će biti odgovorno i za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Preduzeće će moći da se regresira ako je lice koje je štetu skrivilo postupalo u nameri ili sa krajnom nepažnjom, a takođe je predviđen isti rok zastarelosti od 6 meseci za regres.developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.