Česta pitanja i odgovori advokata

Sadržaj stranice
 • Da li se advokatski saveti naplaćuju ?

  Kratak i jasan odgovor na ovo pitanje  bi bio  da se pravni  saveti naplaćuju. Praksa advokatske kancelarije je da klijentima zakaže sastanak na kome se pruža usluga savetovanja. Ako se postigne dogovor oko saradnje najčešće usluga saveta ulazi u cenu prve radnje koja se preduzima od strane advokata  u postupku (npr. sastav tužbe ili podneska). Kratke i okvirne informacije koje se mogu dati preko telefona se naravno ne naplaćuju. Primer za ovakvo  pitanje je koja je  cena nekih advokatskih usluga ili da li se advokati bave određenim oblastima prava.  Izuzetno poštujemo tuđe vreme ali i svoje te ne pružamo besplatne savete preko telefona ili mejla. Moguća je naravno i uplata na račun advokata unapred.  Neposredno zatim nakon  toga  u dogovorenom terminu je moguće  pružanje  usluge savetovanja preko telefona ili online.

 • Šta znači kada advokat radi na procenat ?

  U određenim slučajevima kada postoji velika izvesnost dobitka spora sa jedne strane i izuzetno solventan dužnik sa druge strane postoji mogućnost ugovaranja rada na procenat. Ovo znači da advokat svoje usluge može da naplati samo i jedino u slučaju uspeha u sporu. Advokat u ovom slučaju ima pravo osim na troškove koje mu je sud priznao za sastavljanje podnesaka i zastupanje i na nagradu od klijenta prema procentualnoj vrednosti predmeta spora. Najčešće se ovakav vid zastupanja ugovara kad se kao tuženi pojavljuju  platežno sposobni dužnici poput države, banaka ili osiguravajućih društva.  Za ove dužnike   se može osnovano  pretpostaviti da ni posle više godina neće bankrotirati. Maksimalno se sme ugovoriti nagrada do 30 %  od vrednosti predmeta spora.

 • Čime se advokatska kancelarija Veličković pretežno bavi ?

  Mi smo advokatska  kancelarija koja se pretežno bavi građanskim pravom  i imovinskopravnim odnosima. Građansko pravo obuhvata, stvarno, porodično, obligaciono i  nasledno pravo. U oblasti obligacionog prava imamo največi  broj slučajeva naknade štete a u porodičnom pravu veliki broj razvoda.  Nasledno pravo u našoj praksi  obuhvata  najčešće  sporvođenje ostavinskih postupka ili sporne nasledne odnose između naslednika. Stvarno pravo kroz našu praksu  obuhvata uglavnom imovinskopravne sporove oko prava svojine i državine.

 • Šta u praksi znači poverljivost informacija ?

  Svaka informacija koju je klijent poverio advokatu ostaje zaštićena tajnošću. Advokat informacije koje mu je klijent saopštio sme samo izuzetno otkriti nadležnim organima kada se priprema  izvršenje nekog težeg krivičnog dela. Bilo kakvo odavanje informacija od strane advokata trećim licima povlači disciplinsku odgvornost pred komorom advokata i krivičnu odgovornost advokata. Drugim rečima sve što je rečeno advokatu u advokatskoj kancelariji ostaje stroga tajna. Klijenti su zaštićeni strogom poverljivošću. Predmeti klijenata se takođe ne smeju nikome pokazivati.

 • U koje vreme  su advokati dostupni ?

  Advokati su na raspolaganju strankama najčešće u radno vreme kancelarije radnim danima od 09:00 do  17:00. Ukoliko postoji mogućnost advokati će se javiti na telefon u slučaju da nisu zauzeti ili na nekom suđenju. Kada ne postoji mogućnost da se advokat javi na  poziv javiće se prvom slobodnom prilikom u okviru radnog vremena kancelarije. Dostupnost van okvira radnog vremena je moguća ali se posebno ugovara sa određenim klijentima i uz posebnu cenu takvih usluga.

 • Šta advokat očekuje od klijenta ?

  Advokat očekuje od klijenta  pre svega tačno  iznošenje svih činjenica koje su bitne za predmet postupka. Veoma  je bitno da se sve činjenice pravilno iznesu  i ne prećute. Odnos advokat klijent  mora biti iskren.  Očekuje se takođe poštovanje međusobno postignutog dogovora i ne menjanje dogovora zavisno od promene trenutnih okolnosti. Klijenti su dužni snositi inicijalno sudske troškove koji su nepohodni za vođenje sudskog spora poput veštačenja ili sličnih troškova

 • Koliko traju sudski postupci u Srbiji ?

  Parnični postupci gde su angažovani advokati u Srbiji najčešće traju više godina. Postoje  hitni postupci koji se mogu završiti za nekoliko meseci ili dana ali oni predstvalju manji broj slučajeva i izuzetak. Uglavnom sudovi u Beogradu imaju mogućnost da zakažu dva do četri suđenja godišnje. Postupci po žalbi najčešće traju između godinu dana i tri godine. U unutrašnjosti je donekle bolja situacija i sudije se  manje opterećene te imaju mogućnost zakazivanja i više od 3 ročišta godinšnje  što je u Beogradu gotovo nemoguća misija.

 • Da li se klijentu može garantovati uspeh u postupku ?

  Odgovor na ovo pitanje zavisi od mnogobrojnih  činjenica vezanih za predmet spora. Advokat pri proučavanju predmeta već na početku može pretpostaviti  mogućnost i verovatnoću uspeha. Postoje predmeti koji su rutinski sa velikom šansom za dobitak. Postoje i predmeti koji imaju određene rizike i koji zavise dosta  od tumačenja prava ili sudske prakse. Neki predmeti imaju vrlo malu mogućnost da budu uspešni. Nije toliko značajno da li će advokat uzimati  samo sigurne predmete u rad  ali je ekstremno bitno  da advokat upozna stranku sa svim mogućim rizicima i da se stranci transparentno i ispravno  ukaže na sve  rizike. Na kraju pri upoznavanju sa rizicima klijentu treba ostaviti  mogućnost da sam izabere da li će se upustiti u spor kad zna sve mogućnosti.

 • Mogu li da  vas angažujem ako ne živim  u Beogradu ?

  Naravno da postoji mogućnost da se advokatska kancelarija angažuje iako klijent nije u Beogradu gde je sedište kancelarije. Praksa u ovakvim slučajevima je da se stranci na email pošalje punomoćje koje ona potom potpisano najčešće poštom vrati. Ključna stvar je da postoji sporazum između kancelarije i klijenta o angažovanju, dok samo fizičko prisustvo prilikom potpisa punomoćja nije uvek neophodno. Ovo isto važi i za potpisivanje ugovora o zastupanju između  advokata i klijenta.

 • Da li mi je neophodna profesionalna pravna pomoć ?

  Odgovor na ovo pitanje zavisi od mnogobrojnih okolnosti. U jednostavnim slučajevima se ljudi mogu izboriti sa problemima bez profesionalne pravne pomoći. Za većinu pravnih problema je ipak  mnogo bolje angažovati advokate nego ih samostalno rešavati. Čak i kod običnih nagodba i vansudskih poravnanja je preporuka angažovati profesionalne advokate jer će se poravnanje ili  nagodba lakše postići uz znanje stručnjaka. Suvišno je i pričati o komplikovanim pravnim problemima gde eventualna ušteda zbog neplaćanja advokatskih usluga vrlo brzo bude premašena štetom zbog lošeg ili pogrešnog zastupanja u predmetu. Advokati itekako znaju šta mogu dobiti ili izgubiti na sudu i ovo znanje je neprocenjivo prilikom sklapanja nagodbi ili upuštanja u spor.

 • Kolika je realna  cena advokatskih usluga ?

  Za razliku od drugih delatnosti advokati su pri formiranju  cena svojih usluga dužni da poštuju advokatsku tarifu da se ne bi pravila nelojalna konkurencija među advokatima.  Cene kojepropisuje advokatska tarifa se maksimalno umanjiti za 50 %  ako se plaćaju po izvršenju usluga. Ovo umanjenje od 50 % se u praksi advokata često praktikuje imajući u vidu uslove pod kojima se danas obavlja delatnost.

 • Da li je neophodno da prisustvujem suđenjima ako vas angažujem ?

  Onog momenta kada se postigne dogvor o saradnji klijent nema više obavezu prisustvovanja suđenjima osim u posebnim slučajevima. Najčešće klijent mora prisustvovati suđenju u danu kada je zakazano njegovo saslušanje. Saslušanjem se obaveza prisustva  suđenju završava. Naravno svako ima prava da prati i  prisustvuje suđenju na kome ga zastupa advokat. U izuzetnim slučajevima se advokat i stranka mogu dogovoriti radi eventualne uštede troškova da stranka ode na neko  suđenje bez advokata (npr. kada se unapred zna da će se neko ročište odložiti).

 • Da li postoje posebno specijalizovani advokati za pojedine oblasti ?

  Većina advokata se bavi određenim oblastima prava pri čemu retko koji advokat ima kapacitete da se bavi baš svim pravnim oblastima. Najčešće se u praksi pravi podela na advokate koji se bave krivičnim pravom i advokate koji se bave građanskim pravom. Velike advokatske kancelarije se najviše bave korporativnim odnosno privrednim pravom. Advokati koji se predstavljaju da su specijalizirani za neke još uže oblasti (npr. navodno vodeći advokati za naknadu štete, legalizacije i sl.)  uglavnom prave sebi reklamu jer većina dobrih  advokata parničara može rešiti većinu slučajeva iz oblasti građanskog prava. Reklamiranje advokata je strogo  zabranjeno te stranke trebaju biti oprezne pri isticanju pojedinih advokatskih kancelarija kao vodećih u nekim oblastima.

 • Da li je bolje da angažujem mlađeg ili starijeg advokata ?

  Mladi advokati imaju prednosti u tome što imaju više energije, najčešće su posvećeniji slučaju, bore se za svakog klijenta i preporuku. Stariji advokati uglavnom imaju više iskustva što nekad može biti neporcenjivo ali i manje vremena i strpljenja  za posvećivanje predmetu. Mada i od ovih   pravila  ima odstupanja.   Najbolji odogvor na ovo piranje je slušati preporuku drugih ljudi koji su imali pozitivna iskustva sa određenom advokatskom kancelarijom što može biti  dovoljno. Najbolje je  angažovati dobrog advokata koji osim stručnosti ima moralne kvalitete a jedini način za ovu proveru je preporuka.

 • Koja dokumentacija mi je potrebna za sastavljanje kupoprodajnog ugovora ?

  Za sastavljanje kupoprodajnog ugovora je nephodno poslati na mejl  ili u advokatsku kancelariju doneti izvod iz lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet prodaje, očitane lične karte prodavca i kupca i dokaz o tome kako  je nepokretnost koja je predmet kupoprodaje stečena. Kuporodajni ugovor advokat  može  izraditi  u roku od dana do  dva od dana dostavljene dokumentacije.

 • Šta se dešava kada advokat napravi grešku zbog koje se  izgubi spor ?

  Advokatske greške nisu tako česte ali se povremeno ipak dešavaju u praksi. Može  se npr.  destiti da advokat ne podnese tužbu ili žalbu na vreme pa stranka izgubi neko svoje pravo. Svi advokati su dužni da budu osigurani kod osigravajućeg društva za greške koje naprave u poslu. Kad se osigurani slučaj dogodi stranka može svoju štetu naplatiti od strane osiguravajućeg društva ili direktno od advokata koji je štetu napravio.

 • Da li se troškovi sudskih taksi i veštačenja moraju nadoknaditi ?

  Stranke su u najvećem broju slučajeva dužne da snose inicijalne  troškove veštačenja kada je ono neophodno za uspeh u sporu. Često se spor ne može dobiti bez sprovedenog veštačenja.  Imovinsko stanje stranke uglavnom  nema nikakav uticaj na oslobođenje od ovih troškova. Što se tiče troškova sudskih taksi ako su stranke slabog imovnog stanja advokat ih uz dostavu propisane dokumentacije može oslobiditi. Po dobitku spora se svi sudski troškovi koje je stranka morala napraviti refundiraju od strane koja je izgubila spor. Advokatima se takođe ako su radili na procenat po naplati refundiraju svi troškovi.  

 • Mogu li bez advokata samostalno podneti tužbu ?

  Stranka koja poznaje pravo može samostalno da se  zastupa na sudu  pa samim tim može samostalno bez advokata podneti tužbeni zahtev. U slučaju da je tužba neuredna sud takvu tužbu vraća stranci na uređenje. Ako se tužba uredi smatra se da je uredno podneta onda kada je predata prvi put sud. Ako stranka samostalno podnese tužbu onda nema pravo na troškove sastavljanja tužbe na koje advokati imaju pravo po advokatskoj tarifi. Ako advokat podnese neurednu tužbu sud će je odbaciti, te se zahteva posebna opreznost i od strane pravnih profesionalaca kod sastavljanja tužbe.

 • Šta da radim u slučaju nastanka saobraćajne nezgode ?

  Ako vam se dogodi saobraćajna nezgoda potrebno je pozvati policiju da na licu mesta da sačini zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode. Ako ste pretrpeli povrede potrebno je obavestiti policiju o tome i kroz medicinske nalaze konstatovati povrede. U slučaju propuštanja preduzimanja ovih radnji kasnije je  naplata štete otežana. Kada ste preduzeli sve da prikupite dokaze o nastanku saobraćajne nezgode i visini pričinjene štete poželjno je kontatirati neku advokatsku kancelariju koja vam može uspešno naplatiti štetu. Advokati po pravilu mogu ishodovati veći iznos naknade štete nego stranke kada samostalno nastupaju u postupku.

 • Kako početi razvod ?

  Što se tiče dokumentacije koja je neophodna za pokretanje razvoda potrebno je pribaviti izvode iz matične knjige venčanih i matične knjige rođenih za zajedničku decu u kopiji. Potrebno je sudu dostaviti dokaze o postojanju zajedničke imovine ako se želi sporazumni razvod. Ovi dokazi su ugovori ili drugi pravni akti iz kojih se vidi način sticanja zajedničke imovine. Oko pribavljanja neophodne dokumentacije advokat može pružiti pomoć mada najčešće stranke i same mogu pribaviti potrebna  dokumenta. Kada se prikupi dokumentacija podnosi se inicijalni akt za razvod braka koji može imati formu tužbe ili predloga za sporazumni razvod. Kod oba akta je neophodno znanje advokata kojim većina klijenata ne  rapsolože te se preporučuje stručna pomoć.

 • Kako advokat izmiruje potraživanje prema stranci ?

  Kod rada na procenat u predmetima  koji se mogu na takav način organizovati često se dešava situacija da se advokat ovlasti da podigne novac  umesto stranke. U takvim slučajevima je nepohodno da advokat po prijemu novca naplati  svoj honorar a razliku novca  prosledi klijentu na  račun, ruke ili na drugi način određen po dispoziciji nalogodavca. Potraživanje se najčešće izmiruje u advokatskoj kancelariji. Za podizanje novca u ime i za račun klijenta advokat mora imati posebno ovlašćenje koje je posebno potpisano i overeno sa važnoću samo za taj posao.

 • Da li advokatska kancelarija zastupa strane državljane ?

  Naravno. Advokatska kancelarija zastupa strane državljane takođe kao i srpske. Komunikacija između advokata i stranke se odvija najčešće na engleskom jeziku. Za sve dodatne informacije stranci nas mogu kontaktirati preko sajta. 

 • Kome da se prijavi advokatska kancelarija ako sam oštećen postupanjem advokata ?

  U slučaju da se stranka  smatra oštećenom ili prevarenom od strane advokata može da podnese prijavu onoj advokatskoj komori gde je advokat upisan u imenik. Trebalo bi da se podnese disciplinska prijava sa opisom učinjenog dela i dokazima. Svaka advokatska kancelarija je dužna da poštuje Kodeks profesionalne etike, Zakon o advokaturi i odredbe koje propisuje advokatska tarifa. U slučaju da postoje elementi disciplinske povrede odnosno  kršenja propisa disiplinski tužilac će pokrenuti postupak u kome će utvrđivati odgovornost advokata za opisanu povredu. Ovaj postupak se može završiti opomenom, novčanom kaznom ili u težim slučajevima oduzimanjem licence advokatu. Za advokate u Beogradu je nadležna Advokatska komora Beograda.  Kada se u opisu dela advokata stiču elelmenti krivične odgovornosti može se podneti krivična prijava policiji ili javnom tužiocu. 

 • Koje su najbolje advokatske kancelarije u Beogradu ?

  Često se dešava da najbolje advokatske kancelarije u Beogradu nisu one koje se reklamiraju ili same to ističu. Dobar broj medijski propraćenih kolega iako je medijski ponajviše eksponiran nije i najbolji u svom poslu,  naravno sa izuzecima. Advokatskim kancelarijama je zabranjeno reklamiranje tako da samohvalisanje i isticanje svojih vrlina samo po sebi nije dopušteno. Da bi se pronašla najbolja advokatska kancelarija mora se prvo pronaći neko ko je imao sličan problem ili uspešno iskustvo u rešavanju istog. Zatim treba podeliti iskustvo o određenom advokatu ili  kancelariji  koja je pomogla. Uglavnom vrhunski advokati krivičari nemaju puno iskustva u drugim pravnim oblastima iako su izrazito uspešni i sposobni u svom poslu. Mnoge advokatske kancelarije koje se bavi građanskim pravom naprosto nisu dobar izbor kod teških krivičnih predmeta. Najbolji savet je prvo zatražiti preporuku. U razgovoru sa advokatom se može tražiti i njegova  referenca pre donošenja konačne odluke o zastupanju.

 • Ako sam majka deteta imam li veće šanse da na sudu dobijem starateljstvo ?

  Prema iskustvu naše advokatske kancelarije u Srbiji trenutno iako su po zakonu supružnici izjednačeni,  majke značajno češće na sudu  dobijaju  da budu vršioci  roditeljskog prava nad decom. Na osnovu nekih istraživanja u  preko 80 % slučajeva vršenje roditeljskog prava nad decom se poverava majkama. Očevi u značajno manjem broju  budu ti  koji dobijaju decu na sudu. Uglavnom su ovi slučajevi vezani za situacije kada postoje ozbiljni psihički ili drugi problemi na strani majke. Krucijalna stvar u ovoj borbi je mišljenje nadležnog centra za socijalni rad. Sudije najčešće odlučuju da se dete poveri onom roditelju koji je prema mišljenju  nadležnog centra za socijalni rad podobniji.

 • Kako podeliti imovinu čija je vrednost povećana zajedničkim radom ?

  U praksi se ponekad dešavaju slučajevi da se prepliću posebna i zajednička imovina bivših supružnika. Često  je sporna u praksi situacija  kada se   imovina jednog lica koju je stekao pre braka značajno uveća  radom oba supružnika. Supružnik koji je svojim radom  uvećao vrednost posebne imovine drugog supružnika ima pravo da traži da mu se taj doprinos prizna.   Ako se ne postigne dogovor, tužbom se može tražiti da  se utvrdi doprinos (novčani obligacioni  zahtev)  u povećanju vrednosti imovine druge strane. Ako je ovaj doprinos veliki supružnik može tražiti i utvrđenje stvarnog prava (udela) na toj imovini. Advokatska kancelarija ovde može pomoći prilikom zastupanja u postupku deobe imovine.  Teško je na sudu da se dokazuje  doprinos u povećanju imovine drugog bračnog partnera jer ljudi uglavnom ne čuvaju račune i slične dokaze.   Ipak moguće je čak  i u ovim slučajevima svedocima i drugim dokaznim sredstvima da  se nešto postigne. Najbolje je da se napravi sporazum o deobi imovine  izbegne sud.

 • Kako se nasleđuje imovina ostavioca između njegovog supružnika i njegove biološke dece ?

  Iza smrti ostavioca nasleđuje prvi nasledni red. U prvom naslednom redu se nalaze supružnik ostavioca i ostaviočeva  deca bez obzira da li između supružnika  i dece postoji krvna veza. Ovo znači da supružnik i deca  nasleđuju imovinu na jednake delove iako nisu u nikakvom srodstvu. Razvedeni bračni drug nema pravo na nasleđivanje već samo supružnik koji se nalazio u braku sa ostaviocem u momentu njegove smrti.

 • Da li je advokatska kancelarija Veličković ima potrebe za pripravnicima ?

  Sva zainteresovana  lica mogu prijave za posao u advokatskoj kancelariji slati na mejl kancelarije  prikazan na sajtu. U slučaju da ne  postoji potreba za trenutnim poslom podneta prijava će se sačuvati i korisititi prvom mogućom prilikom. Za posao advokatskog pripravnika se traže opšti  uslovi koji su propisanim Zakonom o advokaturi. Naravno do konkretnog zaposlenja se dolazi na osnovu razgovora sa kandidatima  gde se pre svega uzima u obzir praktično  znanje kandidata. Uglavnom su neophodni advokatski pripravnici koji imaju iskustvo i poznavanje iz oblasti građanskog prava je se time pre svega advokatska kancelarija bavi u praksi.

 • Smeju li se advokati reklamirati ?

  Advokatima je strogo zabranjeno reklamiranje. Advokati moraju poštovati Kodeks profesionalne etike koji zabranjuje bilo kakvu vrstu reklamiranja. Prema Kodeksu profesionalne etike ne smatra se reklamiranjem iznošenje osnovnih podataka o rođenju, školovanju, usavršavanju, objavljenim radovima, opredeljenjem za određenu granu prava i poznavanje stranih jezika saradnika u advokatskoj kancelariji ukoliko su ovi podaci predstavljeni u štampanom materijalu koji se daje stankama i klijentima ili u sredstvima elektronske komunikacije na odmeren način i bez samohvalisanja.

 • Kako da se zaštitim od nezakontiog otkaza ?

  U slučaju da oštećeno lice smatra da je njegov otkaz nezakonit ima rok od 60 dana od dana prijema otkaza da podnese tužbu. Najbolje bi bilo da se sa otkazom ugovora o radu dođe na sastanak u advokatsku kancelariju. Uz stručnu pomoć u advokatskoj kancelariji bi se procenilo da li ima elemenata da se otkaz poništava na sudu. Nakon ove procene advokat će ako se proceni da je  otkaz nezakonit podneti tužbu. U tužbi se  traži poništavanje rešenje i vraćanje na rad. U postupku za poništavanje nezakonitog otkaza se može  potraživati i šteta  koja je pričinjena zbog izgubljenih zarada.  Praksa advokatske kanclearije je da se prvo pokuša dobiti spor za poništaj  otkaza  pa onda u posebnom postupku da se  traži  naknada štete. Naravno i ovo pravilo trpi  izuzetke ali se time maksimalno smanjuju troškovi, rizik  i trajanje postupka za poništavanje nezakonitog otkaza. 

 • Da li advokat sačinjava založnu izjavu ?

  Založne izjave sačinjavaju notari. Kao jedno od rešenja nakon protesta advokata bilo je i sporazum po kome većinu isprava sačinjavaju advokati dok notari te isprave overavaju. Međutim kod založne izjave odnosno saglasnosti vlasnika nepokretnosti da se stavi hipoteka ako se ne vrati dug,  založnu izjavu  sačinjavaju i overavaju notari. Nakon sačinjavanja i overe izjava se šalje katastru nepokretnosti koji hipoteku upisuje u registar nepokretnosti.

 • Mora li se ugovor o zakupu overiti ?

  Ugovor o zakupu je ugovor za koji je neophodna pisana forma. Nije neophodno da se izvrši overa kod notara da bi ugovor proizvodio pravno dejstvo. Za važnost ugovora je prema tome dovoljna pisana forma  i potpis ugovarača. Kod javnog beležnika se mogu overiti potpisi stranaka što ponekad olakšava dokazivanje ako  neka stranka spori svoj potpis na ugovoru. Overa potpisa se radi radi kasnijeg izbegavanja grafološkog veštačenja (veštačenje autentičnosti potpisa)  koje se najčešće  mora raditi  kad neko spori svoj potpis na određenoj  ispravi.

   

 • Da li advokatska kancelarija pozajmljuje novac strankama ?

  Imajući u vidu da je advokatska kancelarija na svom sajtu napravila blog tekst o ugovoru o pozajmici sa obrascem za praktičnu  primenu često nas klijenti pitaju da li vršimo pozajmice novca. Odgovor je da ne vršimo pozajmice. Advokatska kancelarija sačinjava ugovore o pozajmici i druge pravne akte poput izjava o priznanju duga.   Sam zajam daju druga  fizička ili pravna lica. Vršenje pozajmica novca od strane advokata bi bilo protivzakonito i povuklo bi ozbiljne disciplinske i uopšte pravne posledice. Ovakav vid postupanja povlači i disciplinsku odgovornost.

 • Da li plaćate sudske troškove klijentima unapred pa posle vršite povraćaj tog novca od druge strane ?

  Prema našim saznanjima postoje advokatske kancelarije u Beogradu koje svojim klijentima unapred plaćaju sudske takse i druge sudske troškove poput veštačenja. Nakon eventualnog  uspeha se advokatska kancelarija namiruje od druge strane i za ove troškove. Ovakvo  ponašanje je protivzakonito, nije dozvoljeno advokatima i predstavlja ozbiljnu povredu propisa. Predstavlja i nelojalnu konkurenciju koja se strogo sankcioniše. Prema advokatskim propisima advokat sme da ugovori sa strankom rad na procenat ali ne sme iz svojih sredstava da vrši plaćanje troškova same stranke. Naša advokatska kancelarija  iz svojih sredstava ne plaća i ne predujmljuje  klijentima sudske troškove unapred.

 • Imam li mogućnosti da sudskim putem naplatim od banke troškove neosnovane obrade kredita ?

  Vrhovni kasacioni sud je trenutno na stanovištu da su banke smele da naplaćuju klijentima  troškove obrade kredita i da nisu dužne da obrazložu prirodu strukture ovih troškova. Ovim novim  stavom se raniji  stav suda promenio. Do tada masovna sudska praksa u korist korisnika kredita a na štetu  banaka se okrenula u korist banaka.  Zbog ovakvog stava su svi advokati stupili u štrajk koji je trenutno obustavljen a čija se zakonitost procenjuje na sudu. Imajući u vidu sve okolnosti trenutno nije previše pametno upuštati se u ovu vrstu sporova osim u slučajevima kada banka uopšte klijentima nije dostavila ponudu,  plan otplate kredita,  niti ga obavestila o uslovima kredita. Na konačni ishod ove borbe između advokata i banaka će se očigledno morati još sačekati mada trenutno deluje da su banke u prednosti. Biće zanimljivo videti i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava po ovom pitanju i budućim predstavkama.

 • Šta da radim kada zbog neočišćenog snega ili neobeležene rupe na putu doživim pad i pretrpim povrede ?

  Mnogi klijenti dođu u advokatsku kancelariju zbog povreda koje su zadobili krivicom drugih lica. U momentu pada potrebno je zadržati prisebnost, po mogućstvu je potrebno pozvati policiju radi sačinjavanja službene beleške o tome šta se dogodilo. Potrebno je neposredno nakon povrede otići u medicinksu ustanovu gde bi se zadobijene povrede mogle konstatovati u medicinskom izveštaju. Na licu mesta je potrebno po mogućstvu uzeti podatke od svih koji su videli šta se desilo da bi se ista lica kasnije koristila kao svedoci na sudu. Neophodno bi bilo proveriti u čijoj je nadležnosti da očisti sneg ili vodi računa o putu na području gde se pad dogodio. Nakon pribavljanja medicinske dokumentacije bi bilo poželjno angažovati advokatsku kancelariju koja bi sačinila odštetni zahtev i pokušala da naplati odštetu. U slučaju da se ne postigne dogovor (najčešće u praksi) potrebno je preko advokata podneti tužbu sudu a sve  u okviru roka zastarelosti od 3 godine.

 • Od kada mi teče pravo na zakonsku zateznu kamatu u slučaju štete na motornom vozilu ?

  Da bi se vrednost novca očuvala poverilac osim glavnice ima pravo da potražuje i zakonsku zateznu kamatu na glavnicu duga. Kod štete na motornom vozilu koje osiguranje ne želi da isplati poverilac ima pravo da ako je  sam popravio vozilo i poseduje račune traži zakonsku zateznu kamatu  na iznos računa  od dana plaćanja računa. Ako vozilo nije popravljeno već je primera radi prodato ili je popravljeno ali se ne poseduju računi, šteta  se procenjuje veštačenjem. U ovom slučaju se može potraživati odnosno priznaće se zakonska zatezna kamata na iznos  procenjene štete  od dana donošenja sudske odluke. 

 • Šta nikako ne bi trebalo da uradim u slučaju saobraćajne nezgode ?

  Kod saobraćajnih nezgoda ljudi nam dođu u advokatsku kancelariju sa različitim pravnim problemima. Neki od problema su uzrokovani objektivnim okolnostima a neki naivnošću.  Kada vam se dogodi nezgoda  nikako nemojte da pobegnete sa lica nezgode. Pogotovo ne  u situaciji ako su vam registrovali broj tablica na vozilu. Ovakav postupak ima za posledicu gubitak prava na osiguranje odnosno osiguranje može da se regresira za isplaćenu štetu poveriocu. Nemojte nikada zbog  muke ili stresa dok čekate policiju da dođe da izvrši uviđaj pre merenja količine alkohola u krvi da konzumirate alkohol. Kasnije  je jako teško dokazati  kada je alkohol konzumiran. Ovakav postupak takođe ima posledicu gubitak prava na osiguranje. U slučaju da vam krivac u nezgodi obeća da će te mirno rešiti problem samo da ne zovete policiju na uviđaj,  pri čemu vam ostavi  broj telefona kao garanciju  nikako ne prihvatite ponudu osim eventualno u slučaju da vam se na licu mesta isplati šteta. Kasnije ako se krivac ne odazove na vaše pozive ne možete ništa učiniti i ispali ste vrlo  naivni.  

 • Izgubio sam kontakt advokata kako da ga pronađem ?

  Ljudima se povremeno  dešava da  izgube kontakt sa advokatom koga su angažovali ili planiraju da angažuju. Razlozi mogu biti razni:  advokat promeni broj, stranka izgubi telefon ili ga pogrešno zapiše,   advokatske kancelarija promeni sedište i sl. Nakon toga uslede pokušaji da se advokat preko interneta ili gugla pronađe, kako je advokatima  zabranjeno reklamiranje ovakvi pokušaji uglavnom  budu neuspešni osim kad je reč o poznatijim advokatima. Najefikasniji način da klijent pronađe kontakt advokata je preko imenika advokatske komore gde je advokat upisan. Sve advokatske komore u Srbiji danas imaju svoje sajtove koji sadrže kompletan imenik svih upisanih advokata. Potrebno je otići na sajt advokatske komore odakle je advokat i po njegovom imenu i prezimenu u imenik pronaći kontakt podatke. Večina kolega u imenik ostavlja  svoj broj i mejl adresu preko koje može biti dostupan. Preko imenika komore sa može saznati i adresa na kojoj je advokaska kancelarija prijavljena.

   

 • Katastar sporo odlučuje o mom predmetu šta da učinim ?

  Jedan od državnih organa koji ubedljivo najsporije odlučuje o zahtevima stranaka je Republički geodetski zavod odnosno Služba za katastar nepokretnosti. Od kada su se uveli notari treba biti iskren pa reći da katastar notarske predmete rešava dosta efikasno i potrebno im je nekih mesec  dana do 3 meseca da donesu rešenje. Problem nastaje kada stranka po njenom ličnom zahtevu ( ne zahtevu notara) traži neku uknjižbu zabeležbu ili slično. U ovakim predmetima katastar je u stanju mesecima ili čak godinama da odlučuje čime se drastično krše prava strankama. Kao jedno od efikasnijih rešenja koje je dosta puta pomoglo u praksi naša advokatska kancelarija vidi upućivanje dopisa- prijave ombdusmanu u kome se navode konkretne činjenice. U praksi nakon reakcije ombdusmana  katastar značajno ubrzava  rad  i često posle samo nekoliko nedelja nakon reakcije ombudsmana donosi traženo rešenje. Ljudi naravno često pokušavaju raznim vezama i drugim kanalima bezuspešno da ubrzaju odlučivanje u predmetu.

 • Imam pravosnažnu presudu kako da je naplatim ?

  Kada se konačno na sudu uz svu muku koju prođu stranke i advokati konačno dobije pravosnažna presuda dolazi na red i njen naplata. Najbolja praksa je da se preko advokata ostavi dopis dužniku sa brojem  računa na koji da se izvrši uplata po presudi. Ako dužnik ne postupi po presudi advokati sastavljaju predlog za prinudno izvršenje. Postupak prinudnog izvršenja  je na svu sreću značajno brži od parničnog  postupka i ako dužnik ima sredstva na računu može se sprovesti za svega nekoliko nedelja ili meseci zavisno od efikasnosti konkretnog javnog izvršitelja. Potrebno je u postupku prinudne naplate predujmiti troškove sudske takse i privatnog izvršitelja. Postupak se najčešće prinudno okončava skidanjem novca sa računa dužnika i prebacivanjem tog novca na račun poverioca. Na kraju se izvršitelju uplaćuje nagrada i od poverioca dodatno potražuju troškovi koji su nastali pred izvršiteljem a nisu obuhvaćeni presudom.