Advokatska tarifa

Sadržaj
Cene i troškovi advokata

Advokatska tarifa u Srbiji

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Kompletna advokatska tarifa je objavljena 24.12.2012.g. u Službenom glasniku RS broj 121/2012 sa izmenama iz aprila 2021.g.  a na ovom sajtu se nalazi njen tabelarni prikaz.

Kompletnu advokatsku tarifu možete pogledati ovde. 

Advokatska tarifa propisuje da advokat i stranka mogu odrediti više različitih načina po kojima se advokatska nagrada isplaćuje.

Advokatska nagrada se može ugovoriti u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30%, a koja se naplaćuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja (rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta). Svaki sporazum po kome advokat traži svoju nagradu od klijenta u iznosu preko 30% vrednosti predmeta spora znači da se advokatska tarifa ne poštuje i ovakvo ponašanje predstavlja osnov za disciplinsku prijavu.

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći advokatska tarifa dozvoljava da se može ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta. Najčešće se ovaj način rada ugovara sa pravnim licima i to na mesečnom nivou. Advokat na mesečnom nivou obavlja određene advokatske poslove za klijenta i za to dobija unapred predviđenu novčanu nagradu.

Advokatska nagrada se može odrediti u iznosu koji je tarifom propisan prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50% kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešče pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti).

Advokatska tarifa propisuje da se advokatska nagrada nagrada može pisano ugovoriti i po započetom satu rada na predmetu. Ako je advokatska nagrada na ovaj način ugovorena (rad na satnicu) započeti sat rada na premetu advokata ne može biti niži od 4.750,00 dinara.

Troškovi advokata

Što se tiče troškova advokata advokatska tarifa predviđa da advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova. Za obavljanje poslovova izvan sedišta advokatske kancelarije po advokatskoj tarifi advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:

 • za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
 • za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;
 • za prevoz sopstvenim vozilom u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
 • za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
 • za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat a najviše deset sati dnevno (trenutna vrednost poena je 30 dinara);
 • za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;
  -dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim odnosno postavljenim licima.

"Dies interpellat pro homine"


Rok opominje umesto čoveka

Advokatska tarifa – Cene advokatskih usluga

KRIVIČNI POSTUPAK

U krivičnom postupku se advokatska nagrada obračunava prema visini zaprećene kazne za krivično delo koje se klijentu stavlja na teret. U slučaju da advokat zastupa oštećenog nagrada zavisi od njegovog statusa u postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac).

Tarifni broj 1
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO do 3 god 3 do 5 god 5 do 10 god 10 do 15 god preko 15 godina
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom)
18.000,00
24.000,00
31.500,00
46.500,00
61.500,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom)
9.750,00
24.000,00
16.500,00
24.000,00
31.500,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
33.000,00
45.000,00
60.000,00
90.000,00
120.000,00
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
16.500,00
22.500,00
30.000,00
45.000,00
60.000,00
Ostali podnesci
8.250,00
11.250,00
15.000,00
22.500,00
30.000,00

OSTALI POSTUPCI

Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

U postupcima gde se može proceniti novčana vrednost predmeta spora, advokatska nagrada se određuje upravo prema vrednosti predmeta spora.

Tarirfni broj 13
VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO 1/2Pod + 1.500,00 ŽALBA
do 750.000,00
9.000,00
10.500,00
6.000,00
18.000,00
750.000,01 - 1.500.000,00
11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
1.500.000,01 - 3.000.000,00
16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
3.000.000,01 - 6.000.000,00
22.500,00
24.000,00
12.750,00
45.000,00
6.000.000,01 - 12.000.000,00
30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
12.000.000,01 - 24.000.000,00
37.500,00
39.000,00
20.250,00
75.000,00
24.000.000,01 - 48.000.000,00
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00
48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara
45.000,00 + po 30,00 din
45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00
1/2 podneska + 1.500,00
podnesak + 100%
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din
52.200,00 + po 30,00din
52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00
1/2 podneska + 1.500,00
podnesak + 100%
300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din
58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00
58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00
1/2 podneska + 1.500,00
podnesak + 100%

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

U postupcima koji se ne mogu novčano proceniti advokatska nagrada se određuje zavisno od vrste postupka u kome advokat postupa.

Tarirfni broj 14
VRSTA SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Ometanje poseda, razvod braka, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR
16.500,00
18.000,00
33.000,00
12.000,00
Postupci pred državnim organom, ostali
19.500,00
21.000,00
11.250,00
39.000,00
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS
22.500,00
24.000,00
12.750,00
45.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
25.500,00
27.000,00
14.250,00
51.000,00
Zakonsko izdržavanje
6.000,00
7.500,00
4.500,00
12.000,00
Vršenje roditeljskog prava
11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS
30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
36.000,00
37.500,00
19.500,00
72.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost
20% Tarifni broj
dopisi 3.000,00
opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj duznosti
50% Tarifni broj
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost
20% Tarifni broj
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%
% Tarifni broj
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ugovori
1,5% ili Tarifni broj 13
min 11.250,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica
30.000,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica
19.500,00

Nova advokatska tarifa

Tarifa advokata predstavljena na ovom sajtu u tabelarnom prikazuju  je nova advokatska tarifa. Upravni odbor Advokatske komore Beograde je dana 10.04.2021.g. doneo odluku o promeni advokatske tarife koja odluka je stupila na snagu 22.04.2021.g. Po ovoj odluci advokatska tarifa  je poskupela.

Po novoj odluci suštinski ranije važeća tarifa advokata važi  i dalje   samo je izmenjen    tarifni broj 13  po kome se praktično ukida vrednost sporova od 1 do 450.000,00 dinara i na sve sporove vrednosti od 1-750.000,00 dinara se primenjuje tarifiranje  koje se  ranije primenjivalo za sporove vrednosti od 450.000,00 do 750.000,00 dinara. Svi ostali članovi tarife koji su važili još od 2012.g. su neizmenjeni.

Nova advokatska tarifa  za sporove vrednosti od 1-750.000,00 dinara propisuje  da je:  

 • sastav podneska 9000,00 dinara,
 • zastupanje na ročištu je 10.500,00 dinara,
 • odloženo ročište je 6.000,00 dinara,
 • sastav žalbe je 18.000,00 dinara.


Ovo indirektno povećava i cenu usmenih konsultacija kod advokata koja je sada u iznosu od 4.500,00 dinara za sporove vrednosti od 1-750.000,00 dinara. Kada advokat zastupa više stranaka ima pravo na uvećanje  tarife od 50 %  za svaku sledećiu stranku.

Najniža cena u parničnim postupcima je poskupela sa 6000,00 dinara na 9000,00 dinara izraženo kroz bodove ovo je poskupljenje sa 200 na 300 bodova (bod je 30 dinara). Ekonomski razlozi poskupljenja se pravdaju povećanjem ukupnih troškova života u Srbiiji budući da tarifa advokata nije menjana skoro 9 godina.

Koliko košta konsultacija sa advokatom ?

Često nas klijenti pitaju koliko košta konsultacija sa advokatom iz kancelarije. Tarifa advokata propisuje da za usmeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak u vezi sa tim pravnim pianjem. Po trenutno važećoj tarifi (nakon promena iz 2021.g.)  najniža nagrada za podnesak po tarifnom broju 13 je 9000,00 dinara. Ovo znači da bi najniža cena za usmeni pravni savet bila 4.500,00 dinara. Ako advokat primeni popust od 50 % zbog materijalnog stanja stranke usmenu konsultaciju bi mogao naplatiti najniže 2.250,00 dinara.

Za pisani pravni savet ili mišljenje advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem. Ovo znači da je praktično pisani pravni savet duplo skuplji od usmenog pravnog saveta.

Advokat nema pravo na nagradu za konsultacije ako već pokreće i vodi postupak u vezi sa pitanjem za koje je stranci potrebna konsultacija. Tarifa advokata propisuje da advokat nema pravo ni na nagradu za konsulataciju ako je već sa strankom ugovorio nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći (takozvani paušal).

Neki primeri određivanja cena za konsultacije

Ovde ćemo navesti neke primere cena za konsultacija sa advokatom i kako se cena određuje. 

Koliko košta konsultacija sa advokatom u postupku za  smetanje poseda ?

Inicijalni akt odnosno tužba u postupku za smetanje poseda košta 16500 dinara. Ako se pođe od toga da je usmeni savet 50 % cene inicijalnog akta konsultacija bi bila 8250 dinara odnosno ako advokat primeni 50 % popusta na materijalni status stranke cena bi bila 4125 dinara.

U upravnom postupku cena konsultacija sa advokatom  je ista kao u gore opisanom postupku za smetanje poseda i iznosi 4125 dinara ako se primeni popust jer je i cena inicijalnog akta kojim se pokreće postupak ista kao u prethodnom opisanom postupku.

Koliko košta konsulatacija sa advokatom u postupku za  izmenu izdržavanja ?

U postupku izmene zakonskog izdržavanja cena konsultacija sa advokatom je 3000 dinara jer je cena inicijalnog akta kojim se pokreće postupak 6000 dinara a usmeni saveti je 50 % cene akt kojim se pokreće postupak. 

 

Advokatska tarifa izražena u poenima (1 poen je 30 dinara) 

Advokatska tarifa izražena u poenima
 

Pogledajte još