Advokatska tarifa

Sadržaj
Cene i troškovi advokata

Advokatska tarifa u Srbiji

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Kompletna advokatska tarifa je objavljena 03.06.2023.g.  a na ovom sajtu se nalazi njen tabelarni prikaz.

Kompletnu advokatsku tarifu možete pogledati ovde. 

Advokatska tarifa propisuje da advokat i stranka mogu odrediti više različitih načina po kojima se advokatska nagrada isplaćuje.

Advokatska nagrada se može ugovoriti u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30%, a koja se naplaćuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja (rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta). Svaki sporazum po kome advokat traži svoju nagradu od klijenta u iznosu preko 30% vrednosti predmeta spora znači da se advokatska tarifa ne poštuje i ovakvo ponašanje predstavlja osnov za disciplinsku prijavu.

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći advokatska tarifa dozvoljava da se može ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta. Najčešće se ovaj način rada ugovara sa pravnim licima i to na mesečnom nivou. Advokat na mesečnom nivou obavlja određene advokatske poslove za klijenta i za to dobija unapred predviđenu novčanu nagradu.

Advokatska nagrada se može odrediti u iznosu koji je tarifom propisan prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50% kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešče pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti).

Advokatska tarifa propisuje da se advokatska nagrada nagrada može pisano ugovoriti i po započetom satu rada na predmetu. Ako je advokatska nagrada na ovaj način ugovorena (rad na satnicu) započeti sat rada na premetu advokata ne može biti niži od 6.750,00 dinara.

Troškovi advokata

Što se tiče troškova advokata advokatska tarifa predviđa da advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova. Za obavljanje poslovova izvan sedišta advokatske kancelarije po advokatskoj tarifi advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:

 • za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
 • za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;
 • za prevoz sopstvenim vozilom u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
 • za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
 • za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat a najviše deset sati dnevno (trenutna vrednost poena je 30 dinara);
 • za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;
  -dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim odnosno postavljenim licima.

"Dies interpellat pro homine"


Rok opominje umesto čoveka

Advokatska tarifa – Cene advokatskih usluga

KRIVIČNI POSTUPAK

U krivičnom postupku se advokatska nagrada obračunava prema visini zaprećene kazne za krivično delo koje se klijentu stavlja na teret. U slučaju da advokat zastupa oštećenog nagrada zavisi od njegovog statusa u postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac).

Tarifni broj 1
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO do 3 god 3 do 5 god 5 do 10 god 10 do 15 god preko 15 godina od 30 do 40 godina i doživotni zatvor
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom)
31.500,00
38.250,00
49.500,00
72.000,00
94.500,00
117.000,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom)
18.000,00
21.375,00
27.000,00
38.250,00
49.500,00
60.750,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
54.000,00
67.500,00
90.000,00
135.000,00
180.000,00
225.000,00
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
27.000,00
33.750,00
45.000,00
67.500,00
90.000,00
112.500,00
Ostali podnesci
13.500,00
16.875,00
22.500,00
33.750,00
45.000,00
56.250,00

OSTALI POSTUPCI

Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

U postupcima gde se može proceniti novčana vrednost predmeta spora, advokatska nagrada se određuje upravo prema vrednosti predmeta spora.

Tarirfni broj 13
VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO 1/2 Pod+4.500.00 ŽALBA
do 45.000,00
9.000,00
13.500,00
9.000,00
18.000,00
od 45.000,00 do 765.000,00
13.500,00
18.000,00
11.250,00
27.000,00
od 765.000,01 do 1.507.500,00
16.875,00
21.375,00
12.937,50
33.750,00
od 1.507.500,01 do 3.015.000,00
24.750,00
29.250,00
16.875,00
49.500,00
6.030.000,01 - 12.015.000,00
45.000,00
49.500,00
27.000,00
90.000,00
12.015.000,01 - 24.030.000,00
56.250,00
60.750,00
32.625,00
112.500,00
24.030.000,01 - 30.015.000,00
67.500,00
72.000,00
38.250,00
135.000,00
30.015.000,01 - 121.500.000,00 na započetih 450.000,00 dinara nagrada od 67.500,00 dinara se uvećava za po 45,00 dinara
67.500,00 + po 45,00 din
67.500,00 + po 45,00 + 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%
121.500.000,01 - 301.500.000,00 na započetih 1.350.000,00 nagrada od 76.680,00 se uvećava za po 45,00 din
76.680,00 + po 45,00 din
76.680,00 + po 45,00 + 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%
preko 301.500.000,01 na započetih 6.750.000,00 din nagrada od 82.710,00 din se uvećava za po 45,00 din, najviše za 45.000,00
82.710,00 + po 45,00 a max do 127.710,00
82.710,00 + po 45,00 a max do 132.300,00+ 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

U postupcima koji se ne mogu novčano proceniti advokatska nagrada se određuje zavisno od vrste postupka u kome advokat postupa.

Tarirfni broj 14
VRSTA SPORA PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi
24.750,00
29.250,00
16.875,00
49.500,00
Predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak - ostali, pred privrednim društvom
Prekršaji pred policijom, nasilje u porodici
27.000,00
31.500,00
18.000,00
54.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS
38.250,00
42.750,00
23.625,00
76.500,00
Ostali postupci pred državnim organom
29.250,00
33.750,00
19.125,00
58.500,00
Zakonsko izdržavanje
13.500,00
18.000,00
11.250,00
27.000,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS
45.000,00
49.500,00
27.000,00
90.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
54.000,00
58.500,00
31.500,00
108.000,00
Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
67.500,00
72.000,00
38.250,00
135.000,00

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici - uvećanje po 50%
Sastanci i konferencije 13.500,00
Sastanci i konferencije 13.500,00
Dopisi 4.500,00
Izdavanje podataka katastra - 2.250,00
Opomene, pregled i razmatranje spisa
50% T. Broja
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost
30% T. Broja
Pravni savet 100%
% T. Broja

UGOVORI I OPŠTI AKTI

Ugovori, izjave volje
2,5% ili T. Br 13
min 24.750,00
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica
Punomoćje
ostale izjave
o posluzi
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave
Upis u Katastar nepokretosti, reg. suda ili APR, post. pred poslodavcem, privr. društvom, stečaj, likvid., upr. i post. i spor, domaća i međun. sud i arbitraža, Agen. za mirno rešav. rad. spor. medijacija i ostali post.upci - u procenjivim stvarima Tar.br. 13 
Zastupanje više stranaka, više kumulat. zahteva jednim podnes., rad noću od 22:00 do 07:00 narednog dana, vikendom i državnim praznikom - uvećanje 50 % 
Više procesnih radnji istog dana pred istim organom, puna nagrada za prvu radnju uvećanja za po 50% od te nagrade za drugu i svaku narednu pojedinačnu procesnu radnju. Sastanci i konferencije 13.500,00 + za svaki započeti sat po 4.500,00 rsd
Opomene, dopisi, razmatranje spisa 50 % Tar.br. 13
Pregledanje javnih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost 30% Tar.br. 13 i Tar.br. 14
Izdav. podat. katast. nepokret. iz prošir. baze podat., za svaki deo parc. ili objek. kao takav zaveden u bazu po 2.250 rsd
APOSTILLE 50% od nagrade za podnesak kojim se pokreće odgovar. postup. u kojem su donete odluke u vezi kojih se preduzimaju radnje radi međunarodne potvrde dokumenta prema Haškoj konvenciji od 05.10.1961. godine
Pravni saveti 100% od nagrade za podnesak kojim se pokreće odgovarajući postupak
Dopisi – ostali 4.500,00

Nova advokatska tarifa

Tarifa advokata predstavljena na ovom sajtu u tabelarnom prikazuju  je nova advokatska tarifa. Upravni odbor Advokatske komore Beograde je . doneo odluku o promeni advokatske tarife koja odluka je stupila na snagu 03.06.2022.g. Po ovoj odluci advokatska tarifa  je poskupela.

. Svi  članovi tarife koji su važili još od 2012.g.  a koji su se odnosili na vrednost su izmenjeni.

Nova advokatska tarifa  za sporove vrednosti do 45.000,00 dinara propisuje  da je:  

 • sastav podneska 9000,00 dinara,
 • zastupanje na ročištu je 13.500,00 dinara,
 • odloženo ročište je 6.000,00 dinara,
 • sastav žalbe je 18.000,00 dinara.

Ovo indirektno povećava i cenu usmenih konsultacija kod advokata koja je sada u iznosu od 4.500,00 dinara za sporove vrednosti od do 45.000,00 dinara. Kada advokat zastupa više stranaka ima pravo na uvećanje  tarife od 50 %  za svaku sledeću stranku.

Najniža cena u parničnim postupcima je poskupela . Ekonomski razlozi poskupljenja se pravdaju povećanjem ukupnih troškova života u Srbiiji budući da tarifa advokata nije menjana skoro 9 godina a prilikom zadnje promene je menjan samo jedan član.

Koliko košta konsultacija sa advokatom ?

Često nas klijenti pitaju koliko košta konsultacija sa advokatom iz kancelarije. Tarifa advokata propisuje da za usmeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak u vezi sa tim pravnim pianjem. Po trenutno važećoj tarifi (nakon promena iz 2021.g.)  najniža nagrada za podnesak po tarifnom broju 13 je 9000,00 dinara. Ovo znači da bi najniža cena za usmeni pravni savet bila 4.500,00 dinara. Ako advokat primeni popust od 50 % zbog materijalnog stanja stranke usmenu konsultaciju bi mogao naplatiti najniže 2.250,00 dinara.

Za pisani pravni savet ili mišljenje advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem. Ovo znači da je praktično pisani pravni savet duplo skuplji od usmenog pravnog saveta.

Advokat nema pravo na nagradu za konsultacije ako već pokreće i vodi postupak u vezi sa pitanjem za koje je stranci potrebna konsultacija. Tarifa advokata propisuje da advokat nema pravo ni na nagradu za konsulataciju ako je već sa strankom ugovorio nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći (takozvani paušal).

Neki primeri određivanja cena za konsultacije

Ovde ćemo navesti neke primere cena za konsultacija sa advokatom i kako se cena određuje. 

Koliko košta konsultacija sa advokatom u postupku za  smetanje poseda ?

Inicijalni akt odnosno tužba u postupku za smetanje poseda košta 24750 dinara. Ako se pođe od toga da je usmeni savet 50 % cene inicijalnog akta konsultacija bi bila 12375  dinara odnosno ako advokat primeni 50 % popusta na materijalni status stranke cena bi bila 6000 dinara.

U upravnom postupku cena konsultacija sa advokatom  je ista kao u gore opisanom postupku za smetanje poseda  ako se primeni popust jer je i cena inicijalnog akta kojim se pokreće postupak ista kao u prethodnom opisanom postupku.

Koliko košta konsulatacija sa advokatom u postupku za  izmenu izdržavanja ?

U postupku izmene zakonskog izdržavanja cena konsultacija sa advokatom je 6750 dinara jer je cena inicijalnog akta kojim se pokreće postupak 13500 dinara a usmeni saveti je 50 % cene akt kojim se pokreće postupak. 

 

Advokatska tarifa izražena u poenima (1 poen je 45 dinara) 

Advokatska tarifa izražena u poenima