Upravno pravo i upravni spor

Obratite nam se ako imate problem

Upravno pravo

Advokati  mogu štititi interese svojih klijenata  kada im je ugroženo  neko  pravo u upravnom postupku  gde se na drugoj strani najčešće javlja kao oponent država. Ako imate bilo kakvu vrstu pravnog problema koji je vezan za upravno pravo kantaktirajte nas

upravno pravo.  

Upravna delatnost

Upravna delatnost predstavlja ukupnu aktivnost uprave kojima se neposredno izvršavaju svakodnevni zadaci i poslovi. Uprava predstavlja  jednu od brojnih delatnosti države  kojom država ostvaruje svoje društvene ciljeve. Upravna delatnost može  biti autorativnog karaktera ali i ne mora. Pravne norme koje regulišu upravno pravo u stvari regulišu organe uprave, javne službe, upravne poslove, upravni postupak i kontrlou uprave.

U poslove države uprave spadaju :

  • oblikovanje politike Vlade (priprema nacrta, propisa, i opštih akata) zaVladu
  • praćenje stanja u oblastima iz svog delokruga
  • izvršavanje zakona drugih propisa tako što donose propise, rešavaju upravne stvari, vode evidencije izdaju javne isprave
  • donošenje propisa i to pravilnika naredbi i uputstva
  • donošenje upravnih akakta i rešavanje upravnih stvari
  • vršenje inspekcijskog nadzora
  • staranje o javnim službama sa ciljem da rad javnih službi bude po zakonu.

 

Organi uprave su  ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne upravne organizacije i upravni okruzi. Organi uprave mogu biti državni pokrajinski  ili opštinski.

Sa aspekta građana  se kao posebno  značajni izdvajaju postupci u kojima se odlučuje o njihovim pravima (upravni postupci) koji se okončavaju donošenjem upravnih rešenja. Povremeno  rešenja nadležnih organa koja ih donose nisu zakonita te se javlja potreba stranaka za advokatom koji bi  zastupao stranke  u upravnom sporu protiv donetog rešenja.

Usluge kancelarije

Advokatska kancelarija Veličković u Beogradu  se bavi poslovima koji se  odnose na zastupanje stranaka u upravnom postupku  i posebno upravnom sporu. Advokati za upravne sporove u opisu svog delovanja između ostalog   poništavaju i  rešenja protiv kojih  ne postoji više pravo žalbe u upravnom postupku.  Kao primeri za upravne postupke se mogu navesti pribavljanje  izvoda iz matičnih knjiga, poreski ili carinski postupak, ostvarivanje prava na penziju, postupak pred katastrom ili organima  MUP-a.   Postupci koji se vode u cilju sticanja ili otpusta iz  državljanstva su klasični primeri upravnih postupaka.

Advokati naše advokatske kancelarije pomažu klijentima u cilju zaštite njihovih prava i zastupanja u upravnim postupcima i sporovima. Budite slobodni da nam se obratite ako imate neki problem. Rok za podnošenje tužbe Upravnom sudu nije veliki i iznosi samo 30 dana. Ako se ne podnese tužba više ne postoji mogućnost poništavanja donetog rešenja u istom postupku. Advokat će pažljivo pogledati doneto rešenje i proceniti da li postoji mogućnost za uspeh u upravnom sporu. Negativni upravni akti ne mogu nikada postati pravosnažni. Ne propustite šansu da ostvarite pravo koje vam pripada po zakonu.

_______________________

Kontakt – Advokati Beograd