Stvarno pravo


Advokatska kancelarija Veličković iz Beograda

Pravna pomoć

Zaštita stvarnih prava

Problemi povodom  stvarnih prava na nepokretnim i pokretnim stvarima su česti u praksi. Zbog ovakvih problema postoji velika potreba za angažovanjem advokata. Advokatska kancelarija Veličković iz Beograda se bavi i stvarnopravnim odnosima, zaštitom prava svojine, državine i drugih stvarnih prava na nepokretnim i pokretnim stvarima.

Stvarnopravni odnosi

Stvarno pravo je skup pravnih normi građanskog prava koji reguliše odnose između ljudi povodom stvari – subjektivnih stvarna prava sa ciljem da se odredi kome ta prava pripadaju.

Osnovna podela stvarnih prava je na  pravo svojine, pravo službenosti, pravo stvarnog tereta,  pravo zaloge i pravo građenja.

Pravo svojine kao stvarno pravo je najveći obim pravne i faktičke vlasti na određenoj stvari  koji omogućuje njegovom titularu da stvar neograničeno stvar koristi u skladu sa pozitivnopravnim propisima. Osnovne vrste prava svojine su:  svojina, susvojina, zajednička svojina i etažna svojina.

Pravo službenosti je stvarno pravo na tuđoj stvari (poslužno dobro) koje ovlašćuje njenog titulara da tuđu stvar ograničeno i neposredno koristi odnosno upotrebljava.

Realni stvarni teret je stvarno pravo na tuđoj stvari. Titular ovog prava je ovlašćen da od bilo kog vlasnika opterećene nepokretnosti zahteva određene prestacije.

Pravo zaloge je stvarno pravo na tuđoj stvari koje ovlašćuje založnog poverioca da  založenu (pokretnu ili nepokretnu stvar)  izloži prodaji.

Pravo građenja je pravo nekog lica da na površini tuđeg zemljišta ili ispod površine ima u svojini zgradu što je svakodobni vlasnik  zemljišta dužan da trpi.

Neke od najčeših usluga advokatske kancelarije u oblasti stvarnog prava su :

 • utvrđenje prava svojine na nepokretnostima;
 • sticanje prava svojine na osnovu održaja;
 • postupci iseljanja u sudskom ili upravnom posupku;
 • zaštita prava državine;
 • poništavanje i utvrđenje ništavosti ugovora kojima se prometovalo nepokretnostima;
 • zastupanje pred katastrom nepokretnosti uknjižbe, zabeležbe;
 • upisi ili brisanje tereta na nepokretnostima;
 • sastavljanje svih vrsta  ugovora za nekretnine;
 • sporovi oko svojine, susvojine, podele zajedničke i etažne svojine;
 • eksproprijacija;
 • reivindikacione, publicijanske i negatorne tužbe;
 • utvrđenje ili zaštita prava službenosti.