Obligaciono pravo


Advokat Beograd

Obligaciono pravo

Advokati advokatske  kancelarije Veličković iz Beograda zastupaju stranke  u vansudskim i sudskim postupcima kada su u pitanju pravni odnosi vezani za obligaciono pravo. Ako imate bilo kakakv problem iz ove oblasti budite slobodni da nas kontaktirate. Najčešće se potreba zastupanja odnosi na sastavljanje nekog ugovora, opomene ili dopisa ali ponekad se dešava da su problemi  značajno veći i zahtevaju ozbiljnu pravnu   pomoć.

Obigacioni odnosi

Obligaciono pravo je deo građanskog prava kojim se uređuju odnosi dugovanja i potraživanja. Poverilac ima pravo da potražuje od dužnika određeno ponašanje i to davanje, činjenje, nečinjenje i trpljenje.

Zakon o obligacionim odnosima

Obligaciono pravo je uređeno Zakonom o obligacionim odnosima koji predstavlja jedan od najstarijih zakona koji su trenutno važeći u srpskom pravu. Zakon je donet 1978. godine čemu je prethodilo donošenje Skice za zakonik o obligacionim odnosima i ugovorima iz 1969. godine. Skica je bila prednacrt kasnije donetog zakona.

Zakon o obligacionim odnosima je regulisao najveći broj obligacionih odnosa ali se neki obligacioni odnosi regulisani i drugim zakonima npr. ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor u ustupanju i raspodeli imovine za života su regulisani  Zakonom o nasleđivanju ili  predratnim propisima (poklon i posluga).

Osnovna načela

Sa stanovišta našeg obligacionog prava jedna od  najvažnijih  načela regulisana zakonom  su:

 • načelo opštosti i dispozitivnosti;
 • načelo ravnopravnosti strana;
 • načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja;
 • načelo savesnosti i poštenja;
 • načelo zabrane zloupotrebe prava;
 • načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja;
 • načelo jednake vrednosti davanja;
 • načelo zabrane prouzrokovanja štete;
 • načelo dužnosti ispinjavanja obaveza;
 • načelo poštovanja dobrih poslovnih običaja;
 • načelo mirnog rešavanja sporova.

 

U slučaju da se osnovna načela ne poštuju često dolazi do sudskih postupaka gde su klijentima neophodni dobri advokati. 

Usluge advokata

Obligaciono pravo se deli na pet velikih oblasti u kojim advokatska kancelarija pruža svoje usluge  i to:

Pravna pomoć

Svakako je da je obligaciono pravo jedna od posebnih oblasti specijalizacije advokata naše kancelarije. Posebno su u pravnom prometu česti odnosi koji se vezuju za nastanak, kršenje  ili prestanak  ugovora kao i prouzrokovanje štete. Ukoliko imate bilo kakvav problem iz  oblasti obligacionog prava obratite nam se.  Advokati će pažljivo razmotriti problem i ponuditi opcije rešenja.

______________________________________________

Advokatska  kancelarija Veličković – Advokati Beograd