Advokati za imovinsko pravne odnose

 

Advokatska kancelarija zastupa klijente povodom usluga koje su vezane pre svega za imovinsko pravne odnose. Imovinu predstavljaju najčešće stvarna, obligaciona i nasledna prava. Imovinska prava su uglavnom prenosiva ali mogu biti i neprenosiva i ugasiti  se smrću njihovih titulara. Imovinu u užem smislu predstavljaju prava koje se mogu novčano izraziti dok imovinu u širem smislu predstavljaju sva prava i obaveze koje objedinjuje jedno lice. 

Advokati kancelarije u Beogradu  pružaju usluge iz kompletnog imovinskog prava. Ako imate bilo kakav imovinsko pravni problem budite slobodni da nas kontaktirate. Osim imovinskog prava kancelarija se bavi kompletnim građanskim, porodičnim, prekršajnim i ustavnim pravom. Zastupamo klijente pred, sudovima, tužilštvima, organima državne uprave, katastrom nepokretnosti, poslodavcima i drugm pravnim i fizičkim licima.

advokat za imovinsko pravne odnose

Usluge kancelarije

Naknada štete

Odštetni zahtevi, naplata šteta povodom povrede na radu, neisplaćenih zarada ili neiskorišćenog godišnjeg odmora. Zastupanje vezano za štete učinjene pri saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog nezakonitog pritvora, ujeda psa ili neosnovane obrade troškova kredita...

Nekretnine

Imovinsko pravni odnosi, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, ugovori o izgradnji objekata, proveravanje pravnog statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje, pomoć sa legalizacijom i uknjižbom...

Naplata potraživanja

Sastavljanje opomene pred utuženje i prinudni postupak, tužba, platni nalog i predlozi za prinudnu naplatu, zastupanje u postupku naplate iz računa, menice i drugih verodostojnih isprava, zastupanje dužnika u postupku naplate potraživanja poverioca ...

Suđenje u razumnom roku

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje pred pravobranilaštvom...

Nasledno pravo

Zastupanje na ostavinskoj raspravi, zastupanje u sudskom postupku vezano za sporna naslednopravna pitanja, povrede nužnog dela, sastav testamenta, ugovori o doživotnom izdržavanju i drugi naslednopravni ugovori...

Porodično pravo

Zastupanje u alimentacionim sporovima, razvod braka, zastupanje u sporovima povodom utvrđivanja i osporavanja očinstava, nasilje u porodici, deoba zajednički stečene imovine u braku, zastupanje u postupcima povodom vršenja ili lišenja roditeljskog prava...

Obligaciono pravo

Sastavljanje ugovora, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga, jednostrane izjave volje..

Razvod braka

Pružamo usluge usluge razvoda braka domaćim dravljanima i strancima, zastupanje u postupku sporazumnog razvoda, zastupanje u postupcima razvoda braka po tužbi...

Radno pravo

Zastupanje u postupcima povodom neiplaćene zarade, nezakontog otkaza, nezakonitiog aneksa, mobing, prekovremeni rad, poništavanje rešenja, sastavljanje ugovra o radu i pravilnika...

Prekršajno pravo

Pregovori i nagodbe povodom učinjenog prekršaja, sastav podneska i pisane odbrane u prekršajnom postupku, zastupanje lica na ročištu za glavnu raspravu povodom raznih prekršaja i privrednih prestupa, sastavljanje pravnih lekova...

Ustavno pravo

Sastav ustavne žalbe i zastupanje u postupku pred Ustavnim sudom Srbije, zastupanje u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava...

Eksproprijacija

Zaštita u postupcima povodom nezakonite eksproprijacije, zastupanje u vanparničnom postupku kod određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti...

Stvarno pravo

Pružamo usluge pravnog savetovanja u svim imovinskopravnim odnosima povodom pitanja koja se tiču nekretnina i drugih stvari u prometu. Zastupanje pred raznim državnim organima i katastrom nepokretnosti.

Upravno pravo

Zastupanje stranaka u upravnim postupcima i upravnim sporovima...