Naknada štete

Naplata štete

 Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist. Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štete štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naplata osiguranja za povrede ili drugu štetu se može usmeriti  i prema  osiguravajućem društvu lica koje je prouzrokovalo štetu. U slučaju da vam je prourokovana šteta treba vam specijalizovani advokat za naknadu štete koji dobro poznaje Zakon o obligacionim odnosima.

Primeri naknade štete

Naknada štete u saobraćaju

Advokatska kancelarija Veličković se bavi slučajevima naknade štete iz različitih pravnih osnova a ponajviše naknadom štete u saobraćaju.

Ujed psa lutalice

Naknada štete u slučaju nastanka povreda zadobijenih od strane ujeda psa lutalice.

Advokatske usluge

Advokatska kancelarija Veličković je specijalizovana u slučajevima naplate štete i ova oblast prava predstavlja svakako omiljenu oblast rada advokatske kancelarije. Advokati vam mogu pomoći kod naplate štete od raznih subjekata iz različitih pravnih osnova. Kod naplate štete najčešće se advokatske usluge ugovaraju prema procentualnoj vrednosti predmeta spora ili prema advokatskoj tarifi u novčanom iznosu.

 Naša advokatska kancelarija u Beogradu  pruža sledeće usluge kod naplate štete:

 • zastupanje oštećenih lica u mirnim pregovorima sa štetnikom ili osiguravajućim društvom;
 • sastavljanje odštetnih zahteva u vansudskom postupku;
 • sastavljanje opomena red utuženje;
 • pomoć kod veštačenja visine štete na motornom vozilu ili licima;
 • sastavljanje tužbe za naknadu štete u parničnom i predloga za prinudnu naplatu u izvršnom postupku;
 • zastupanje oštećenih lica u parničnom ili krivičnom postupku;
 • ulaganje redovnih ili vanrednih pravnih lekova na odluke suda povodom naknade štete.

Od koga se šteta potražuje ?

U savremenom životu štetni događaji iz kojih proizlazi pravo na naplatu štete su mnogobrojni pa naknadu štete potražujemo – utužujemo od raznih subjekata:

 • od poslodavca se najčešće potražuje naknada štete za povrede na radu, nezakonit otkaz, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor;
 • od zaposlenog potražujemo naknadu štete za štetu koju je pričinio poslodavcu na radnom mestu;
 • od osiguranja tj. osiguravajućeg društva najčešće se potražuje naknada štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili kasko osiguranja za motorna vozila;
 • od države potražujemo naknadu štete zbog neosnovanog pritvora;
 • od opština, gradova i nadležnih komunalnih preduzeća se potražuje naknada štete za ujed psa lutalice;
 • od banaka potražujemo naknadu štete zbog neosnovanih troškova obrade kredita;
 • od JKP ,,Zelenilo Beograd” potražujemo štete prouzrokovanu padom drveća na prolaznike ili motorna vozila.

Saobraćajne nezgode

U oblasti zastupanja oštećenih povodom naknade štete poseban fokus u radu advokatske  kancelarije  zauzima naknada štete iz saobraćajnih nezgoda. Danas se nekako najviše štetnih događaja dešava  upravo u saobraćaju. Od svih oblasti kojima se bavimo  svakako je  najveće zadovoljstvo kada klijentu uspemo da naplatimo štetu koja mu je  pričinjena.

Na šta obratiti pažnju ?

Saobraćajne nezgode su danas dosta česte u praksi i šteta koja se oštećenima pričini je izuzetno velika te  treba biti jako pažljiv kada birate ko će da vas zastupa u ovoj oblasti. Po pravilu ne bi trebalo prihvatati  prvu ponudu za zastupanje kao ni prvu ponudu  društva za osiguranje već dobro promisliti i potražiti savet. Kada se oštećenima obećava neka naknada za pričinjenu štetu treba se na više mesta raspitati da li je ta naknada realna. 

Često se od strane raznih posrednika obećavaju nerealne naknade i onda oni ispadaju u startu sposobniji tj klijenti se za njih odluče. Nakon toga desi se razočaranje, advokat koji je u startu obećao nešto realno izgubi klijenta, a posrednik koji je prevario klijenta jer je obećao veću naknadu nema nikakvu odgovornost za to što je uspeo manje da naplati od obećanog.

Potrebno je brzo reagovati

Jako je bitno da se nakon saobraćajne nezgode brzo  reaguje i da se  konstatuju i prijave povrede pričinjene u nezgodi kako doktorima tako  i policiji. Samo blagovremena prijava povreda (toleriše se do nekih 48 sati od nezgode) može kasnije biti relevantna za naplatu štete. Ako se nakon nezgode posle više sati osete bolovi potrebno je otići kod doktora da se povreda konstatuje. Nakon pribavljanja medicinskog izveštaja  je potrebno policiji koja je radila uviđaj priložiti medicinsku dokumentaciju da bi se povrede mogle uneti u zapisnik policije. Dobar advokat za naplatu osiguranja će osim izloženih detalja uputiti stranku o svim relevantnim stvarima koje su joj bitne za naplatu štete.

Potrebno bi bilo povesti računa i o tome da se blagovremeno društvu za osiguranje prijavi šteta na motornom vozilu. Procenitelji bi trebali brzo izaći na teren i slikati oštećenja na vozilu. Motorno vozilo bi se trebalo popravljati tek nakon procene štete od  strane procenitelja a nikako ranije jer će onda biti sporno koja su oštećenja nastala u nezgodi. Ako se ne zna koje je društvo za osiguranje nadležno može se obaviti uslužna procena štete i tek onda popravljati vozilo.

Agencija ili advokat ?

Imajući u vidu ponašanje osiguravajućih društava preporuka za oštećene  je da se u predmetu  angažuje specijalizovani advokat za saobraćajne nezgode. Često se samo specijalizovani advokati za saobraćajne nezgode mogu izboriti na pravi način  sa ponašanjem društva za  osiguranje. Mnogi advokati su uspešni kod zastupanja u oblasti naknade štete  i u prinicpu bi se oštećeni uvek trebali raspitati koji advokati su dobri u ovoj problematici.

 Svakako bi trebalo izbegavati agencije za naplatu štete u saobraćaju koje većinski  niti imaju dovoljno znanja kao advokati niti su savesne. Neke agencije rade sa određenim advokatima ali i ovo je nezakonito i protivpravno ponašanje. Agencija se  za naplatu štete  u reklamira i posle klijente prosleđuju advokatima kojima je reklamiranje strogo  zabranjeno.

saobraćajne nezgode

Drugi problem kod naplate štete iz saobraćajne nezgode  može da bude najčešća nezainteresovanost agencija. Prilikom brzog prijema novca i uzimanja provizije njih dalje ne interesuje koliko je klijent oštećen i da li je isplaćeni iznos novca kao odšteta u skladu sa sudskom praksom. Ne interesuje ih dalje vođenje sudskog postupka za razliku štete. Problematično je i postupanje agencija  kada se oštećeni pozivaju na telefon jer su od strane policije ili lekara  pribavljene nezakonite informacije o ličnim podacima učesnika saobraćajne nezgode.

Dobar advokat za saobraćajne nezgode poznaje sudsku praksu i u saradnji sa veštacima može proceniti  koliko se  može dobiti novca na sudu za povrede i štetu na vozilima  te u skladu sa tim savetuje klijenta na preduzimanje daljih koraka. Dobar advokat za naplatu osiguranja često ima i određene konekcije sa nekim pravnicima iz društva za osiguranje. U smislu saradnje se pravnicima koji odlučuju o likvidaciji štete  advokat  može  takođe biti  od koristi radi popravljanja položaja oštećenog.

Kontakt

Navedeni  slučajevi predstavljaju trenutno najčešće slučajeve naknade štete u Srbiji i njima se advokati naše kancelarije najviše bave. Praksa je da se prvo u mirnom postupku kroz podnošenje odštetnog zahteva pokuša naplatiti šteta, ako miran način ne pomogne podnosi se tužba sudu pa se vodi sudski postupak.

Advokatska kancelarija se  možete kontaktirati putem mejla ili se može iskoristiti kontakt forma na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h , adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru

Tim koji će vam izaći u susret

Naknada štete je oblast kojom se u okviru advokatske kanclearije najviše bavi:

Veličković Veljko

Advokat