Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

   naknada stete u saobracaju
Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

NIŠTAVOST UGOVORA

NIŠTAVOST UGOVORA

Ugovor zaključen od strane poslovno nesposobne osobe je apsolutno ništav ugovor prema čl. 103. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima. Pošto je tužilac u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora bio poslovno nesposoban, to je zaključeni ugovor apsolutno ništav.
Iz obrazloženja:
Prema utvrđenim činjenicama tužilac je u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora sa tuženim o kupovini nepokretnosti bio poslovno nesposoban, usled čega nije mogao zaključivati sporni kupoprodajni ugovor. Odredbom čl. 103. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da je ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima ništav, ako cilj povređenog dobra ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon ne propisuje što drugo. Tako poslovno nesposobna osoba ne može zaključivati ugovore, pa s obzirom da je tužilac bio poslovno nesposoban u vreme zaključenja spornog ugovora o kupoprodaji, tako zaključen ugovor je ništav.
(Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. broj 559/94 od 29.3.1994. god.).

NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI (ČL. 52 ZOO)

NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI (ČL. 52 ZOO)

Kada poklonoprimac počne da vređa, ponižava i tuče poklonoprimca, to se može okarakterisati kao gruba neblagodarnost, što je razlog da ugovor o poklonu bude ništav.
Obrazloženje:
U pravnosnažno okončanom postupku utvrđeno je da su tužilja i tuženi BB bili u braku od ......... . godine do ........ . godine i da im se u braku rodilo dvoje dece. Dana 21.7.1997. godine tužilja i tuženi su zaključili ugovor o poklonu spornog stana i isti overili kod Četvrtog opštinskog suda. Nakon zaključenja navedenog ugovora pogoršali su se odnosi između tužilje i prvotuženog, koji su do tada bili skladni, tako što je prvotuženi počeo da vređa, ponižava i tuče tužilju. Tužilja je zbog takvog ponašanja prvotuženog dana 15.5.2001. godine podnela tužbu za razvod braka. Dalje je utvrđeno da je prvotuženi predmetni stan 01.6.2001. godine poklonio kćerki iz ranijeg braka drugotuženoj VV. Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje, nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su usvojili tužbeni zahtev tužilje, a za takvu odluku su dali valjane razloge koje prihvata i Vrhovni sud. Ovo stoga što se ponašanje tuženog BB, nakon zaključenja ugovora o poklonu između njega i tužilje može okarakterisati kao gruba neblagodarnost, imajući u vidu sve okolnosti ovog konkretnog slučaja, što dovodi do zaključka da je prvotuženi takvim svojim ponašanjem grubo povredio pravilo morala i dobrih običaja, pre svega ona na kojima počiva odnos između poklonodavca i poklonoprimca, što je uzrok ništavosti ugovora o poklonu u smislu odredbe čl. 52. Zakona o obligacionim odnosima. Pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da je ugovor o poklonu spornog stana zaključen između prvotuženog i drugotužene ništav i da ne proizvodi pravno dejstvo, jer je isti zaključen nakon što je tužilja podnela tužbu za razvod braka i tužbu za opoziv ugovora o poklonu, što dovodi do zaključka da je postojala namera da se tužilji onemogući povraćaj učinjenog poklona, odnosno stana, pri čemu ovom ugovoru nedostaje osnov, koji se kod dobročinih ugovora sastoji u nameri darivanja,
Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 1375/05 od 6.7.2005. godine


‹ First  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.