Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

   naknada stete u saobracaju
Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

PRAVO BRAČNOG DRUGA NA IZDRŽAVANJE (ČL. 151 PORODIČNOG ZAKONA)

PRAVO BRAČNOG DRUGA NA IZDRŽAVANJE (ČL. 151 PORODIČNOG ZAKONA)

Bračni drug koji nema dovoljno sredstva za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti , ima pravo na izdržavanje od svog bračnog druga srazmerno njegovim mogućnostima.
Obrazloženje:
U pravnosnažno okončanom postupku je utvrđeno da su tužilja i tuženi sklopili brak 1968. godine koji nije formalno razveden. Od 1972. godine tuženi živi i radi u ...... , s tim što od 11.5.2004. godine nije u radnom odnosu i prima mesečnu naknadu zbog nezaposlenosti u iznosu od 700 EUR. U ........ , gde tužilja živi sa zajedničkim sinom i njegovom porodicom, dolazio je povremeno do 1993. godine, i tužilja je odlazila kod njega, a do 2000. godine redovno joj je slao novac. Tužilja je domaćica, nikada nije bila u radnom odnosu, ima 57 godina i završena četiri razreda osnovne škole. Zbog zdravstvenog stanja i starosne dobi, nije u mogućnosti da se zaposli, a za izdržavanje i lečenje novac povremeno dobija od sina. Na tako utvrđeno činjenično stanje, pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je obavezan tuženi da, srazmerno njegovim mogućnostima, izdržava tužilju. Naime, odredbom člana 287. stav 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Službeni glasnik SRS" br. 22/80, sa izmenama i "Službeni glasnik RS" br. 22/93), predviđeno je da bračni drug koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od svog bračnog druga srazmerno njegovim mogućnostima. Visinu doprinosa za izdržavanje tužilje, drugostepeni sud je odredio pravilnom primenom odredaba člana 310. i člana 310a. navedenog Zakona, pri čemu je uzeto u obzir imovno stanje tužilje, stepen sposobnosti za rad, mogućnost za zaposlenje kao i njeno zdravstveno stanje.
Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 1553/05 od 29.6.2005. godine.

DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA (ČL. 105 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA)

DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA (ČL. 105 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA)

Kada je zatezna kamata ugovorena po stopi većoj od zakonom propisane. Ništavost odredbe ugovora kojom je ugovorena zatezne kamate po stopi većoj od zakonom propisane ne povlači i ništavost samog ugovora, jer ugovor može opstati i bez ništave odredbe, pošto će se u pogledu zatezne kamate primeniti stopa zatezne kamate određena zakonom.
Iz presude Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 185/03 od 11.02.2003. godine.


 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.