.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

U praksi se javljaju sporovi oko raskida ugovora o doživotnom izdržavanju. Osim sporazumnog raskida ugovora predviđeni slučajevi raskida su: raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog promenjenih okolnosti, raskid ugovora zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveze izdržavanja, raskid zbog poremećenih okolnosti između ugovarača i raskida zbog smrti davaoca.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog promenjenih okolnosti. Ugovor se može raskinuti na zahtev ugovornih stranaka kada se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da otežavaju ispunjenje ugovornih obaveza ili osujećuju ostvarenje cilja ugovora u toj meri da ugovor više ne odgovara realnim očekivanjima stranaka i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi (npr. davalac izdržavanja se ozbiljno razboli ). Ugovarač se neće moći pozvati na promenjene okolnosti ako ih je u vreme zaključenja mogao predvideti ili ih je mogao izbeći ili savladati (npr. pogorša se stanje primaoca izdržavanja), naravno bitno je da sam ugovarač nije namerno izazvao promenjene okolnosti.

Ugovor može biti raskinut zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveze izdržavanja. Samo neispunjenje ili neuredno ispunjenje se ogleda u kvalitativnom (npr. neispunjenje u određenom roku, mestu ) ili kvantitativnom smislu.

Raskid zbog poremećenih odnosa između ugovarača. Na ovaj način ugovor se raskida kada se odnosi ugovarača toliko poremete da postanu nepodnošljivi bez obzira da li je predviđena zajednica života između njih. Samo pitanje ko je kriv za poremećene odnose nije bitno za raskid ugovora samo za kasniju odluku o odgovornosti za naknadu štete.

Do raskida može doći i kad davalac izdržavanja umre pre primaoca izdržavanja. U ovom slučaju obaveze davaoca izdržavanja prelaze na pripadnike prvog naslednog reda (deca ili supružnik) ako oni na to pristanu, ako ne pristanu ugovor se raskida.

U svim slučajevima raskida ugovora davalac izdržavanja ima pravo na naknadu za ranije dato izdržavanje, jedino u slučaju kad se ugovor raskida zbog smrti davaoca izdržavanja a naslednici ne pristanu na nastavak davanja izdržavanja neće imati pravo na ranije dato izdržavanje. Međutim ako naslednici žele da nastave davanje izdržavanja a objektivno nemaju mogućnosti pa ne mogu da preuzmu obavezu imaće pravo na naknadu za ranije dato izdržavanje i tu naknadu će sud odrediti slobodno uzimajući u obzir sve okolnosti.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. U praksi su ovo situacije kada davalac izdržavanja zna da je primalac izdržavanja teško bolestan (npr. ima rak) a svejedno iskoristi stanje primaoca izdržavanja da bi zaključio ugovr. Rok za poništaj ovakvog ugovra je godinu dana od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od 3 godine od dana primaočeve smrti. Pri tome, rok od jedne godine ne može početi da teče pre primaočeve smrti. Opravdanje za ovakvo zakonsko rešenje i ustanovljavanje rušljivosti ugovora leži u činjenici da je ugovor o doživotnom izdržavanju po svojoj pravnoj prirodi aleatoran ugovor (ugovor na sreću), kod koga dužina trajanja obaveze davaoca izdržavanja zavisi od buduće neizvesne činjenice momenta smrti primaoca izdržavanja. Kako u opisanoj situaciji, neizvesnosti na strani davaoca izdržavanja nema, to je takav ugovor pogođen sankcijom rušljivosti.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.